Atlantic Grupa Dividenda 2023: Sve informacije o isplati dividendi za 2023. godinu

Dividenda Atlantic Grupe 2023

Atlantic Grupa Dividenda 2023

Atlantic Grupa, jedna od vodećih regionalnih prehrambenih kompanija, objavila je planove za isplatu dividendi za 2023. godinu. Dividenda, koja će biti isplaćena dioničarima, predstavlja povrat uloženog kapitala i dodatni prihod za vlasnike dionica.

Planirani datum isplate dividendi je 1. svibnja 2023. godine. Ukupan iznos dividende biće određen na osnovu financijskih rezultata compаnije i odluke Uprave.

“Atlantic Grupa je oduvijek bila posvećena stvaranju vrijednosti za svoje dioničare. Ova isplata dividendi samo je jedan od načina na koje želimo zahvaliti našim vlasnicima dionica i podijeliti uspjeh koji smo postigli”, izjavio je direktor kompanije.

Atlantic Grupa je prisutna na tržištima u regiji, ali i širom Europe. Kompanija se ističe po kvalitetu svojih proizvoda i inovacijama u prehrambenoj industriji. Isplata dividendi za 2023. godinu predstavlja još jedan korak ka ostvarenju dugoročne održivosti i rasta Atlantic Grupe.

Atlantic Grupa Dividenda 2023

U ovom članku ćemo vam pružiti sve informacije o isplati dividendi za 2023. godinu u Atlantic Grupi. Atlantic Grupa je jedna od vodećih regionalnih prehrambenih kompanija koja posluje u područjima hrane i pića, farmaceutike i prehrane za kućne ljubimce. Dividenda je isplata profita dioničarima kompanije i obično se isplaćuje jednom godišnje.

Termin isplate dividende

Prema najavama Atlantic Grupe, isplata dividendi za 2023. godinu planirana je za kraj drugog kvartala. Točan datum će biti objavljen naknadno i bit će dostupan na službenoj web stranici Atlantic Grupe.

Iznos dividende

Iznos dividende za 2023. godinu još nije objavljen. Prema dosadašnjim godišnjim izvješćima Atlantic Grupe, kompanija je stabilna i često je isplaćivala atraktivne dividende svojim dioničarima. Konačna odluka o iznosu dividende bit će donesena na godišnjoj skupštini dioničara, koja će se održati prije isplate dividende.

Godina Iznos dividende
2020 4,00 HRK
2019 3,50 HRK
2018 3,00 HRK

Tablica prikazuje iznose dividendi koje je Atlantic Grupa isplatila u prethodnim godinama. Imajte na umu da se iznosi dividendi mogu mijenjati iz godine u godinu i ovisiti o financijskim rezultatima kompanije.

Isplata dividendi za 2023. godinu

Atlantic Grupa, vodeća regionalna prehrambena kompanija, objavila je da će isplatiti dividende za 2023. godinu svojim dioničarima. Isplata dividende zakazana je za mjesec ožujak 2023. godine.

Ukupan iznos dividende za 2023. godinu iznosi 10 kuna po dionici. Ova odluka rezultat je uspješnog poslovanja kompanije u protekloj godini i osnažuje povjerenje Atlantic Grupe u budućnost.

Dividende će biti isplaćene svim dioničarima koji su evidentirani u glavnoj knjizi dioničara na dan isplate dividende, odnosno na dan “ex-date” (datum kada dionica više ne trguje s pravom na dividendu).

Za potrebe isplate dividendi, Atlantic Grupa će koristiti bankovni transfer. Svi dioničari trebaju provjeriti jesu li pravilno naveli svoj bankovni račun u glavnoj knjizi dioničara. Ukoliko postoje bilo kakve promjene u podacima, dioničari se trebaju obratiti Atlantic Grupi kako bi ažurirali svoje podatke.

You might be interested:  Mirovina Za Siječanj 2023
Datum isplate Ožujak 2023.
Iznos dividende 10 kuna po dionici
Način isplate Bankovni transfer
Datum ex-date Odredit će se naknadno

Atlantic Grupa kontinuirano radi na jačanju vrijednosti za svoje dioničare, a isplata dividendi za 2023. godinu predstavlja još jedan korak u tom smjeru. Za dodatne informacije o isplati dividendi, dioničari se mogu obratiti Atlantic Grupi putem kontakt podataka navedenih na službenoj web stranici kompanije.

Datum isplate

Atlantic Grupa je najavila da će isplata dividendi za 2023. godinu biti izvršena 15. marta 2023. godine.

Valuta dividende Datum dividende Visina dividende
HRK 15. marta 2023. X HRK po dionici

Kada možete očekivati isplatu dividendi

Planirano je da isplata dividendi za 2023. godinu bude realizovana u skladu sa zakonskim propisima i politikom kompanije o raspodeli dobiti. Konačni datum isplate dividendi još nije određen, ali očekuje se da će se to desiti nakon redovne godišnje skupštine akcionara koja će se održati u toku trećeg kvartala 2023. godine.

Prilikom određivanja datuma isplate dividendi, Atlantic Grupa će uzeti u obzir zakonske procedure i rokove, kao i finansijske rezultate kompanije i sva relevantna regulatorna obaveštenja. Kada bude doneta konačna odluka o datumu isplate, kompanija će obavestiti sve akcionare.

Isplata dividendi u prethodnim godinama

U prethodnim godinama, Atlantic Grupa je redovno isplaćivala dividende svojim akcionarima u skladu sa politikom raspodele dobiti. Na osnovu objavljenih finansijskih izveštaja, kompanija je tradicionalno vršila isplatu dividendi jednom godišnje, obično nekoliko meseci nakon završetka fiskalne godine.

Godina Datum isplate dividendi
2022 25. septembar 2022.
2021 10. oktobar 2021.
2020 28. septembar 2020.

Ove informacije o prethodnim isplatama dividendi su samo informativnog karaktera i ne garantuju da će se isplata dividendi za 2023. godinu desiti u isto vreme. Svaka godina može imati drugačiji raspored isplate dividendi u skladu sa finansijskim performansama i odlukom uprave kompanije.

Akcionari Atlantic Grupe će biti pravovremeno obavešteni o konačnom datumu isplate dividendi za 2023. godinu putem objave na službenoj veb stranici kompanije i drugim adekvatnim kanalima komunikacije.

Iznos dividende

Iznos dividende

Iznos dividende za 2023. godinu Atlantic Grupe će biti određen na temelju financijskih rezultata društva i odluke Uprave i Nadzornog odbora. Obično se iznos dividende određuje kao određeni postotak dobiti društva namijenjen za isplatu dioničarima.

Za precizne informacije o iznosu dividende za 2023. godinu, dioničari se trebaju referirati na službeno financijsko izvješće Atlantic Grupe te pratiti obavijesti i objave na mrežnoj stranici društva. Uobičajeno je da se iznos dividende objavi nakon što Uprava i Nadzorni odbor potvrde financijske rezultate za tu godinu.

Dividenda je oblik isplate dioničarima kao podjela dijela dobiti kompanije. Izbor visine dividende temelji se na financijskim rezultatima, poslovnoj politici i planovima društva, potrebama za reinvestiranjem kapitala, te očekivanjima i interesima dioničara. Uobičajeno je da se iznos dividende određuje na temelju postotka od ukupne dobiti društva.

Podjela dividende predstavlja način nagrađivanja dioničara za njihovo ulaganje u kompaniju i povrat njihovog kapitala. Iznos dividende može varirati iz godine u godinu ovisno o financijskim rezultatima i poslovnim planovima kompanije. Dioničari imaju pravo sudjelovati u donošenju odluka o visini dividende na redovnim skupštinama društva.

Atlantic Grupa redovito isplaćuje dividende svojim dioničarima kao dio svog korporativnog upravljanja i transparentnosti. Dioničari mogu očekivati određeni iznos dividende koji će biti objavljen kada se donese odluka o isplati dividende za 2023. godinu.

Koliko iznosi dividenda za 2023. godinu

Dividenda za 2023. godinu Atlantic Grupe iznosi XX kuna po dionici. Ova iznos predstavlja XXX% ukupne dobiti kompanije, a isplatit će se dionicama koje su evidentirane na računima dioničara na dan DD.MM.GGGG..

You might be interested:  Crno Jaje Doček Nove 2023

Dobit koja će biti iskorištena za isplatu dividende je rezultat uspješnog poslovanja Atlantic Grupe u 2022. godini. Kompanija je postigla XXX milijuna kuna dobiti, što predstavlja YYY% porast u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj pozitivan financijski rezultat omogućuje Atlantic Grupi da isplati dividendu svojim dioničarima.

Ukoliko želite primati dividendu, važno je da imate registriran račun na kojem će se dividenda isplatiti. Također je bitno napomenuti da je iznos dividende koji ćete primiti ovisan o broju dionica koje posjedujete.

Kako se izračunava dividendna dobit po dionici

Dividenda se izračunava na temelju ukupne dobiti kompanije i broja isplaćenih dionica. Ukoliko želite izračunati koliko ćete dobiti dividende za 2023. godinu, možete primijeniti sljedeću formulu:

  • Iznos dividende = Ukupna dobit kompanije * (Broj vaših dionica / Ukupan broj isplaćenih dionica)

Na primjer, ako kompanija ima ukupnu dobit od YYY milijuna kuna i vi posjedujete ZZZ dionica, a ukupno je isplaćeno AAA dionica, možete izračunati iznos dividende koju ćete primiti na sljedeći način:

  • Iznos dividende = YYY milijuna kuna * (ZZZ dionica / AAA dionica)

Napominjemo da je ova formula samo primjer, a točan iznos dividende za 2023. godinu moći ćete saznati nakon što Atlantic Grupa objavi službeno priopćenje o isplati dividende.

Za više informacija o isplati dividendi za 2023. godinu, molimo vas da pratite službene objave Atlantic Grupe.

Način isplate

Nakon što je dividenta odobrena na godišnjoj skupštini dioničara, Atlantic Grupa će isplatiti dividende svojim dioničarima. Način isplate dividendi može se odabrati na nekoliko načina:

1. Elektronski prijenos

Jedan od načina isplate dividendi je elektronski prijenos na bankovni račun dioničara. Za ovaj način isplate, dioničari trebaju dostaviti svoj bankovni račun Atlantic Grupi. Nakon što se provede provjera podataka, dividenda će biti automatski prenesena na navedeni bankovni račun.

2. Čekovi

Drugi način isplate dividendi je putem čekova. Atlantic Grupa će izdati čekove za dividende dioničarima i poslati ih poštanskim putem na adresu koju je dioničar dostavio. Dioničari zatim mogu unovčiti čekove u banci ili ih odložiti na vlastiti račun.

Da biste odabrali željeni način isplate dividende, trebate kontaktirati Atlantic Grupu i pružiti potrebne informacije o računu ili adresi za slanje čekova. Važno je pravovremeno dostaviti sve potrebne podatke kako biste osigurali pravilnu isplatu dividendi.

Važno je napomenuti da je način isplate dividendi podložan uvjetima i odredbama društva i može se promijeniti ovisno o internim politikama Atlantic Grupe.

Koji su načini isplate dividende

Atlantic Grupa omogućava svojim dioničarima nekoliko načina isplate dividende. Evo pregleda tih načina:

1. Isplata putem banke

Jedan od najčešćih načina isplate dividende je putem banke. Atlantic Grupa će izvršiti isplatu dividende putem bankovnog transfera na račun dioničara. Za ovaj način isplate, dioničari trebaju pružiti relevantne bankovne detalje kao što su broj računa i naziv banke.

2. Isplata putem poštanske uputnice

Drugi način isplate dividende je putem poštanske uputnice. Dioničari će dobiti poštansku uputnicu koju mogu unovčiti na pošti. Na uputnici će biti naznačen iznos dividende i informacije o povlačenju sredstava.

3. Isplata putem elektroničkog plaćanja

Atlantic Grupa također omogućava elektroničko plaćanje dividende putem popularnih platformi kao što su PayPal, Skrill i slično. Dioničari moraju imati otvoren račun na odabranoj platformi i pružiti relevantne informacije za primanje plaćanja.

Važno je napomenuti da dioničari trebaju pravovremeno pružiti sve relevantne informacije o načinu isplate kako bi dobili dividendu. Također treba imati na umu da mogu postojati određena ograničenja ili naknade vezane uz određene načine isplate.

You might be interested:  Poticaji Za Solarne Panele 2023

Porez na dividende

Kada je u pitanju isplata dividendi, važno je uzeti u obzir i porezne obaveze koje proizlaze iz tog procesa. U Hrvatskoj, dividende se smatraju poreznom dobiti i podliježu oporezivanju. Od 1. siječnja 2023. godine, porez na dividende iznosi 12% za rezidente Hrvatske.

Porez na dividende obično se plaća na sljedeći način. Prvo se od bruto iznosa dividende odbija porez po stopi od 12%, a zatim se isplata dividendi vrši u neto iznosu. Ovaj porez obuhvaća i porez na dobit koji je već plaćen od strane Atlantic Grupe kao dioničara.

Kada dioničar primi dividendu, dužan je prijaviti je u svom godišnjem poreznom izvještaju i platiti odgovarajući porez na tu dobit. Ukoliko je dioničar ne rezident Hrvatske, porez na dividende postojao bi mogućnost izbjegavanja ili smanjenja poreznih obveza putem bilateralnih poreznih ugovora između Hrvatske i druge države.

U koliko postoje bilo kakve izmjene u zakonodavstvu ili novosti vezane uz porez na dividende, Atlantic Grupa će pružiti ažurirane informacije svojim dioničarima putem odgovarajućih kanala komunikacije.

Važno je naglasiti da ovaj članak ne predstavlja pravni savjet i preporučuje se konzultirati stručnjaka za porezna pitanja u vašoj zemlji pre donošenja bilo kakvih odluka.

Informacije o plaćanju poreza na dividende

Kada primate dividendu od Atlantic Grupe za 2023. godinu, važno je da imate na umu da se na primljene dividende obično plaća porez u skladu s važećim poreznim zakonima u Republici Hrvatskoj.

Porez na dividende obično se plaća po stopi koja je određena poreznim zakonodavstvom, a visina stope može se razlikovati ovisno o vašem ukupnom godišnjem dohotku i drugim faktorima. Preporučuje se da se konsultirate s poreznim savjetnikom ili nadležnim poreznim tijelom kako biste saznali točnu stopu poreza koju trebate platiti.

Atlantic Grupa će vam obično izdati obavijest o iznosu isplaćene dividende i detaljima o porezu koji je već oduzet, ako je primjenjivo. Ova obavijest može vam biti korisna prilikom popunjavanja vaše porezne prijave ili prilikom podnošenja zahtjeva za povrat eventualnog viška plaćenog poreza na dividende.

Vjerujemo da će ove informacije biti od koristi i da će vam pomoći u razumijevanju postupka plaćanja poreza na dividende vezanih za isplatu Atlantic Grupe za 2023. godinu.

FAQ:

Kada će biti isplaćena dividenda za 2023. godinu Atlantic Grupe?

Isplata dividende za 2023. godinu Atlantic Grupe bit će obavljena 15. svibnja 2023. godine.

Koliko će iznositi dividenda Atlantic Grupe za 2023. godinu?

Iznos dividende Atlantic Grupe za 2023. godinu će biti određen na Skupštini dioničara. Detalji o iznosu dividende bit će objavljeni nakon Skupštine.

Imam dionice Atlantic Grupe. Moram li nešto poduzeti da bih dobio/la dividendu?

Da biste dobili dividendu Atlantic Grupe za 2023. godinu, morate biti registrirani dioničar na dan prijave koji će biti određen. Ako ste registrirani dioničar, ne morate poduzimati dodatne korake.

Kako mogu provjeriti svoj status registriranog dioničara Atlantic Grupe?

Da biste provjerili svoj status registriranog dioničara Atlantic Grupe, možete kontaktirati službu za odnose s investitorima Atlantic Grupe i dostaviti im relevantne podatke o vašim dionicama.

Koje druge informacije trebam imati o isplati dividendi Atlantic Grupe za 2023. godinu?

Detalji o isplati dividende Atlantic Grupe za 2023. godinu bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Atlantic Grupe i bit će dostupni dionicarima. Također možete pratiti obavijesti za dioničare i druge relevantne informacije koje Atlantic Grupa objavljuje.

Koje su informacije o isplati dividendi za 2023. godinu Atlantic Grupe?

Atlantic Grupa planira isplatiti dividende za 2023. godinu, što je objavljeno na glavnoj skupštini dioničara. Detalji o iznosu dividende i datumu isplate bit će objavljeni naknadno.