Kako Glasi Hipokratova Zakletva - Značenje i Sadržaj

Kako Glasi Hipokratova Zakletva

Kako Glasi Hipokratova Zakletva

Hipokratova zakletva je ključni dokument u medicinskoj etici. Ona predstavlja obavezu medicinskih profesionalaca da se pridržavaju određenih moralnih načela i vrednosti u svojoj praksi. Zakletva je nazvana po Hipokratu, grčkom lekaru iz antike, koji se smatra ocem moderne medicine.

Zakletva uključuje nekoliko ključnih principa. Jedan od njih je tajnost medicinskih podataka. Lekar se obavezuje da će čuvati privatnost pacijenta i da neće otkrivati njegove medicinske informacije bez pristanka. Drugi važan princip je obaveza lekara da čini sve što je u njegovoj moći da pomogne pacijentu. Ovo uključuje pružanje najbolje moguće nege i tretmana, ali i poštovanje njegove autonomije i dostojanstva.

“U izvršavanju svog zvanja, ja obećavam čistoću i svetlost.”

Ova rečenica iz zakletve odnosi se na moralnu i profesionalnu čestitost lekara. On se obavezuje da će raditi u skladu sa najvišim standardima struke i da će se uvek rukovoditi pravilima i propisima u svojoj praksi. Takođe, zakletva naglašava važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i pridržavanja etičkih kodeksa u lekarskoj profesiji.

Hipokratova zakletva je temelj medicinske etike i osnova za moralno ponašanje medicinskih profesionalaca. Njeno značenje i sadržaj se menjaju tokom vremena, ali osnovne vrednosti ostaju iste – poštovanje autonomije pacijenta, čuvanje poverljivosti i čestitost u praksi medicine.

Poreklo i istorija Hipokratove zakletve

Hipokratova zakletva je jedan od najpoznatijih etičkih kodeksa u medicini. Njeno poreklo datira iz 5. veka pre nove ere, i pripisuje se Hipokratu, grčkom lekaru koji je smatran ocem medicine.

Hipokratova zakletva je postala simbol etičkih načela i moralnih obaveza koje lekari treba da prate u svom radu. Iako je zakletva doživela brojne izmene tokom vremena, njen osnovni princip ostaje isti – da lekar treba da se brine o pacijentima na najbolji mogući način i da postupa pošteno i savesno.

Postoje različite verzije Hipokratove zakletve, ali većina njih sadrži slične elemente. Zakletva ističe obavezu lekara da koristi svoju medicinsku stručnost u korist pacijenta, da čuva poverljivost pacijentovih podataka, da postupa pošteno prema svojim kolegama i da priznaje svoje granice i traži pomoć kada je potrebno.

Hipokratova zakletva je rezultat vekova iskustva i razmišljanja o ulozi i odgovornosti lekara. Ona je deo medicinske tradicije i simbol profesionalizma u medicini. Danas se zakletva često izgovara prilikom svečanog stupanja u medicinsku profesiju, kao izraz predanosti pacijentima i poštovanja medicinske etike.

Značenje i simbolika Hipokratove zakletve

Značenje i simbolika Hipokratove zakletve

Hipokratova zakletva je tekst koji se često koristi kao etički kodeks za ljude koji se bave medicinom. Pripisuje se Hipokratu, grčkom liječniku iz 5. vijeka pne. Zakletva predstavlja osnovne moralne principe i vrijednosti kojima bi se trebali voditi ljekari u svom radu i odnosu prema pacijentima. Osim moralnih načela, zakletva također ima i simbolično značenje.

Moralna značenja Hipokratove zakletve

 • Zaklinjanje na kultiviranje dobrih odnosa s pacijentima i brigu o njihovom blagostanju.
 • Promicanje poštovanja prema pacijentima i njihovoj autonomiji.
 • Zabrana štetnih postupaka i nepravednog tretmana pacijenata.
 • Obvezivanje na profesionalno ponašanje i tajnost medicinskih informacija.
 • Poštivanje naučnih metoda i stalno usavršavanje znanja u medicini.

Simbolična značenja Hipokratove zakletve

Hipokratova zakletva također ima simbolično značenje koje podsjeća ljekare na njihovu etičku odgovornost i ulogu u društvu.

 1. Kada se zaklinju na bogove: Ovaj dio zakletve simbolizira obvezu ljekara da svoj posao obavljaju pošteno i časno, te da svoje odluke temelje na moralnim vrijednostima.

 2. Briga o učenicima: U zakletvi se spominje obveza ljekara da prenose svoje znanje sljedećoj generaciji mladih medicinskih stručnjaka. To simbolizira kontinuitet i važnost medicinskog znanja.

 3. Odnos prema bolesnicima: Zakletva naglašava važnost odnosa ljekara prema pacijentima. To simbolizira ulogu ljekara kao zaštitnika zdravlja pacijenata i njihovih prava.

 4. Poštivanje tajnosti informacija: Tajnost medicinskih informacija pacijenta je vrlo važna, a zakletva ljekara simbolizira odanost i povjerenje u odnosu s pacijentima.

Zaključak

Hipokratova zakletva ima duboko moralno i simbolično značenje. Ona predstavlja etički kodeks ljekara i podsjeća ih na njihove obveze prema pacijentima, društvu i znanosti. Zakletva simbolizira moralne vrijednosti i odanost medicini kao humanističkoj disciplini.

Sadržaj i struktura Hipokratove zakletve

Sadržaj i struktura Hipokratove zakletve

Hipokratova zakletva je moralni i etički kodeks koji su ljekari prisegnuli da će slijediti i poštivati u svom radu. Ova zakletva je jedan od najstarijih pisanih dokumenata medicinske etike i potiče iz antičke Grčke.

Hipokratova zakletva je obično podeljena u nekoliko delova, koji daju smernice za pravilno ponašanje ljekara. Ovi delovi uključuju:

 1. Veličanje bogova i poštovanje medicinske profesije
 2. Obaveza čuvanja tajnosti pacijenta i poštovanje privatnosti
 3. Potvrda pružanja najbolje moguće njege pacijentima
 4. Zavjetovanje na poštenu praksu medicine, bez laži i prevare
 5. Obaveza učenja i prenošenja medicinskog znanja
 6. Obaveza čuvanja dobrog imena medicinske profesije

Struktura Hipokratove zakletve obično pokazuje ozbiljnost i obaveznost prema principima etičkog ponašanja u medicinskoj praksi. Na kraju zakletve, ljekari obično potpisuju i datiraju dokument kao potvrdu svoje posvećenosti ovim principima.

Hipokratova zakletva se može smatrati temeljem profesionalne etike u medicini i odražava moralne i etičke vrednosti koje bi ljekari trebali slijediti u svom radu. Ova zakletva je važan podsjetnik o odgovornosti ljekara prema pacijentima i njihovom zdravlju.

Primer Hippokratove zakletve

Primer Hipokratove zakletve:

U čast Asklepije, Apolona, Hygieje i Panakeje, sledbenika i učitelja, zaklinjem se kod lekara i bogova, počasti i hrabrosti sledbenika. Lekarske tajne neću odati ni na zahtev, niti ću ih iznositi u raspravama van saveta ili škole.

Namerno neću nanositi štetu i neću dati smrtonosno sredstvo ni jednoj životinji ni čoveku, niti ću takav savet da dam, a naročito ga neću davati ženama.

Čistom i svetom životu provesti ću, a hirurga prestupne dela i sud…

Etika i moralne vrednosti u Hipokratovoj zakletvi

Hipokratova zakletva je jedan od najpoznatijih medicinskih etičkih kodeksa, koji se temelji na vrednostima etike i morala. Zakletva naglašava važnost ovih vrednosti i obavezuje lekare da ih poštuju u svom radu.

U zakletvi se ističe obaveza lekara da pruža zdravstvenu negu pacijentima na najbolji mogući način. To zahteva poštovanje etičkih principa kao što su poštenje, integritet i poverljivost. Lekar se obavezuje da će postupati u najboljem interesu pacijenta i da će mu pružiti savete i terapiju prema svojim najboljim znanjima i veštinama.

Zakletva takođe naglašava važnost pravičnosti i jednakosti u tretmanu pacijenata. Lekar se obavezuje da neće diskriminisati pacijente na osnovu njihove rase, pola, veroispovesti ili socijalnog statusa. Svi pacijenti trebaju biti tretirani sa istim poštovanjem i pažnjom.

Odgovornost lekara prema pacijentima takođe je istaknuta u zakletvi. Lekar se obavezuje da će biti odgovoran za svoje postupke i da će preuzeti odgovornost za eventualne greške. Takođe se naglašava važnost profesionalnog razvoja i učenja, kako bi lekar mogao pružiti najbolju moguću negu svojim pacijentima.

U zakletvi takođe se naglašava obaveza lekara prema kolegama i zajednici. Lekar se obavezuje da će sarađivati sa drugim lekarima i medicinskim profesionalcima u cilju pružanja najbolje moguće zdravstvene nege. Takođe se podstiče lekare da rade na poboljšanju i razvoju medicinske struke i da se aktivno uključe u javno zdravstvo.

Principi etike i morala u Hipokratovoj zakletvi
Princip Opis
Poštovanje pacijenta Lekar će poštovati pacijentove želje i dostojanstvo, i pružiti mu negu bez diskriminacije.
Poštenje i integritet Lekar će biti iskren, ispravan i odgovoran, i postupati u najboljem interesu pacijenta.
Poverljivost Lekar će čuvati pacijentove lične informacije i poverljive podatke.
Odgovornost Lekar će biti odgovoran za svoje postupke i preuzeti odgovornost za eventualne greške.
Saradnja Lekar će sarađivati sa drugim lekarima i zdravstvenim profesionalcima u cilju pružanja najbolje moguće zdravstvene nege.
Profesionalni razvoj Lekar će se stalno usavršavati i učiti kako bi pružao najbolju moguću negu pacijentima.

Hipokratova zakletva je postavila temelje za medicinsku etiku i moralne vrednosti koje su i danas važne. Ona podstiče lekare da svoj posao obavljaju sa integritetom, odgovornošću i pažnjom prema pacijentima. Primenjujući ove vrednosti, lekari mogu obezbediti najbolju moguću zdravstvenu negu za sve pacijente.

Savremene modifikacije Hipokratove zakletve

 • Prilagođavanje savremenim medicinskim saznanjima

  U skladu sa razvojem medicine i napretkom u medicinskim saznanjima, Hipokratova zakletva je podložna modifikacijama kako bi se prilagodila novim izazovima i etičkim dilemama koje moderna medicina donosi.

 • Prihvatanje različitosti pacijenata

  Savremene modifikacije Hipokratove zakletve naglašavaju važnost poštovanja i prihvatanja različitosti pacijenata bez obzira na njihovu rasu, pol, seksualnu orijentaciju, religiju ili druge karakteristike. Ovo je odraz inkluzivnosti i nediskriminacije u medicinskoj praksi.

 • Odgovornost prema pacijentima

  Savremene modifikacije takođe naglašavaju važnost odgovornosti medicinskog osoblja prema pacijentima. To uključuje obavezu da se pacijenti informišu o svim opcijama lečenja, da se pravilno postupa prema njihovim potrebama i da se čuva poverljivost njihovih medicinskih podataka.

 • Upravljanje resursima

  Savremene modifikacije Hipokratove zakletve naglašavaju odgovornost lekara da pažljivo upravljaju medicinskim resursima kako bi obezbedili što veći stepen pravde i jednakosti u pružanju zdravstvene zaštite. To uključuje svestan pristup prema korišćenju medicinskih procedura, lekova i zdravstvenih resursa.

 • Priznanje granica medicine

  Savremene modifikacije Hipokratove zakletve takođe priznaju granice medicine i svest o tome da lekari ne mogu uvek izlečiti svaku bolest ili ublažiti svaku patnju. Ova modifikacija poziva lekare da budu iskreni u svojoj komunikaciji sa pacijentima i da pruže emocionalnu podršku u situacijama kada lekarska intervencija nije dovoljna.

 • Interes javnog zdravlja

  Kao odgovorni zdravstveni radnici, moderna Hipokratova zakletva podseća lekare na njihovu ulogu u zaštiti i unapređenju javnog zdravlja. To uključuje obavezu da se radi na prevenciji bolesti, edukaciji javnosti i sprovođenju mera zaštite u cilju smanjenja rizika po zdravlje populacije.

Primjena Hipokratove zakletve u medicinskoj praksi

Etički kodeks za medicinske stručnjake

Hipokratova zakletva je temeljni dokument koji odražava etičke principe i vrijednosti koje bi trebali slijediti medicinski stručnjaci. Ova zakletva je izvor inspiracije i smjernica za postupanje medicinskih stručnjaka u praksi.

Zabrana vjerske diskriminacije

Jedna važna odrednica Hipokratove zakletve je zabrana vjerske diskriminacije. Medicinski stručnjaci moraju pružati zdravstvenu skrb bez obzira na religijska uvjerenja svojih pacijenata. To znači da ne smiju osuđivati, izbjegavati ili odbijati pacijente na temelju njihove religije.

Odgovornost prema pacijentima

Zakletva naglašava odgovornost medicinskih stručnjaka prema svojim pacijentima. Ovo uključuje poštivanje privatnosti, pružanje sigurnosti i brige za dobrobit pacijenta. Medicinski stručnjaci moraju biti spremni odvojiti svoje osobne interese i donositi odluke koje će najbolje služiti interesima pacijenta.

Obveznost pružanja pomoći

Još jedan ključni element zakletve je obveznost pružanja pomoći. Medicinski stručnjaci su dužni pružiti sveobuhvatnu njegu i liječenje svojim pacijentima, bez obzira na njihovu socijalnu ili ekonomsku situaciju. Također, moraju se pridržavati najviših standarda stručnosti i poštenosti u svom radu.

Unapređivanje medicinskog znanja

Zakletva također naglašava važnost stalnog usavršavanja i unapređenja medicinskog znanja. Medicinski stručnjaci trebaju biti otvoreni za nove spoznaje i tehnološke inovacije kako bi pružali najučinkovitiju i najkvalitetniju zdravstvenu skrb svojim pacijentima.

Uloga Hipokratove zakletve u modernoj medicinskoj praksi

Hipokratova zakletva i njeni principi i danas imaju važno mjesto u medicinskoj praksi. Iako se jezik i formulacije možda mijenjaju, temeljni etički principi ostaju isti. Zakletva podsjeća medicinske stručnjake na njihovu odgovornost, moralne vrijednosti i obvezu prema pacijentima.

Za Protiv
 • Postavlja visoke etičke standarde u medicinskoj praksi
 • Naglašava važnost odnosa povjerenja između pacijenta i liječnika
 • Predstavlja smjernice za postupanje u teškim etičkim dilemama
 • Može biti arhaičan i zastario u modernom društvu
 • Ne obraća dovoljno pažnje na pacijentove pravice i autonomiju
 • Neki medicinski stručnjaci ne smatraju da je zakletva obvezujuća

Kritike i kontroverze oko Hipokratove zakletve

Hipokratova zakletva je predmet brojnih kritika i kontroverzi. Mnogi smatraju da je zakletva zastarjela i da se ne prilagođava modernim medicinskim praksama. Evo nekih od najčešćih kritika:

1. Neusklađenost sa savremenim moralnim vrijednostima

Neki tvrde da Hipokratova zakletva ima diskriminatorne ili zastarjele stavove prema određenim pacijentima ili medicinskim tretmanima. Na primjer, zakletva zabranjuje medicinske intervencije kao što su pobačaj ili eutanazija, što može biti problematično za medicinske profesionalce koji podržavaju pravo pacijenata na te procedure.

2. Nedostatak jasnih smernica

Drugi se žale da je Hipokratova zakletva previše općenita i nedostaje jasno definiranih smjernica o postupanju u određenim situacijama. Ova nejasnoća može stvoriti dilemu za medicinske profesionalce kada se suoče sa teškim odlukama koje zahtevaju brz odgovor.

3. Nedostatak odgovornosti

Postoje i kritike da Hipokratova zakletva ne postavlja dovoljno visoke standarde odgovornosti za medicinske stručnjake. Neki smatraju da bi zakletva trebala biti stroža u pogledu etičkog i pravnog ponašanja i uključivati sankcije za stručnjake koji krše te standarde.

4. Zastarjelost u kontekstu medicinskog napretka

Mnogi smatraju da je Hipokratova zakletva napisana u doba kad su medicinska znanja i tehnologije bile daleko manje napredne nego danas. Zbog toga neki tvrde da zakletva treba biti prilagođena modernim postignućima medicine kako bi adekvatno odražavala izazove i dileme s kojima se danas suočavaju medicinski profesionalci.

5. Prikaz ograničenog svjetonazora

Neki smatraju da je Hipokratova zakletva zasnovana na starogrčkim vrijednostima i filozofiji, što može izostaviti ili marginalizirati medicinske stručnjake koji dolaze iz drugih kulturnih ili religioznih pozadina.

Uprkos tim kritikama i kontroverzama, Hipokratova zakletva i dalje ima snažan i važan simbolični značaj u medicinskoj profesiji, a njeni principi o etici, poštenju i brizi za pacijenta i dalje su cijenjeni.

Značaj Hipokratove zakletve za lekare danas

Hipokratova zakletva je jedan od najstarijih moralnih kodeksa u medicini i ima veliki značaj za lekare danas. Zakletva je osnova medicinske etike i postavila je standard ponašanja i profesionalnosti za sve lekare.

1. Etika pacijenta: Hipokratova zakletva podseća lekare na njihovu moralnu obavezu prema pacijentima. Ona naglašava važnost poštovanja integriteta, dostojanstva i privatnosti pacijenta. Lekari su u obavezi da odaju tajne pacijenta i da se brinu o njihovom blagostanju, bez obzira na pol, rasu, religiju ili socijalni status.

2. Evidentiranje i transparentnost: Hipokratova zakletva insistira na tačnom i čestitom evidentiranju medicinskih informacija. Lekari su dužni da vode precizne medicinske zapise kako bi pružili najbolju moguću negu pacijentima. Ovo takođe podrazumeva transparentnost u komunikaciji sa pacijentima i njihovom porodicom.

3. Sprečavanje štete: Zakletva naglašava obavezu lekara da prvenstveno čine dobro svojim pacijentima i da se trude da spreče svaku vrstu štete. Lekari su dužni da primenjuju svoje znanje i veštine na odgovoran način, imajući na umu najbolji interes pacijenta.

4. Kontinuirano obrazovanje: Hipokratova zakletva podseća lekare na njihovu obavezu da se neprestano usavršavaju i prate napredak u medicini. Lekari su dužni da se kontinuirano obrazuju i prilagođavaju svoje veštine i znanje novim saznanjima i tehnologijama.

5. Profesionalnost: Zakletva naglašava značaj profesionalnosti u medicinskoj praksi. Lekari treba da budu integritetni, iskreni i odgovorni u svom radu. Oni treba da se ponašaju s poštovanjem prema pacijentima i kolegama, bez obzira na eventualne razlike ili sukobe.

U današnjem vremenu, kada su medicina i zdravstvena nega postali kompleksniji i tehnološki napredniji, Hipokratova zakletva i dalje ima veliki značaj. Ona podseća lekare da se uvek drže moralnih i etičkih principa u svom radu i da održe visoke standarde svoje profesije.

FAQ:

Ko je napisao Hipokratovu zakletvu?

Hipokratovu zakletvu, koja se pripisuje antičkom grčkom ljekaru Hipokratu, navodno je napisao periohondrijalni autor iz vremena poslije Hipokrata.

Koja je svrha Hipokratove zakletve?

Glavna svrha Hipokratove zakletve je da uspostavi etička načela za ljekare, kako bi se osiguralo da će se pravilno brinuti o pacijentima, bez obzira na rase, religije ili socioekonomskog statusa.

Koja su neka od načela Hipokratove zakletve?

Hipokratova zakletva uključuje neka od načela kao što su čuvanje tajnosti pacijentovih podataka, obaveza liječnika da se brinu o pacijentima, zabrana zlostavljanja pacijenata i obaveza stalnog učenja i poboljšanja vještina.

Da li se Hipokratova zakletva još uvijek koristi danas?

Da, iako je originalni tekst zakletve pretrpio nekoliko promjena tokom vremena, Hipokratova zakletva se i dalje koristi kao osnovni kodeks etike za mnoge medicinske škole i organizacije širom svijeta.

Kako se Hipokratova zakletva odnosi prema abortusu?

Hipokratova zakletva se tradicionalno protivi abortusu i obavezuje liječnike da neće davati abortuse ili pomoći ženi da izvrši abortus. Međutim, neki moderni medicinski profesionalci, uključujući i neke koji se zaklinju Hipokratovom zakletvom, svoju etičku odgovornost prema pacijentu stavljaju ispred tog principa.

Koje su neke kritike Hipokratove zakletve?

Nekritičari Hipokratove zakletve tvrde da je zastarjela i neadekvatna za modernu medicinu, te da se ne bavi mnogim složenim etičkim problemima koji se pojavljuju u savremenoj praksi. Također, navode da se zakletva fokusira na liječničku etiku, a ne na prava pacijenata.