Brojevi kod množenja i njihova imena

Kako Se Zovu Brojevi Kod Množenja

Kako Se Zovu Brojevi Kod Množenja

Množenje je matematička operacija koja se koristi za ponavljanje jednog broja nekoliko puta. Kada množite dva broja, rezultat je proizvod tih brojeva. Brojeve koje množite nazivamo čimbenicima, a rezultat nazivamo produktom.

Brojevi koji se koriste u množenju imaju određena imena ovisno o veličini proizvoda. Na primjer, kada pomnožite broj jedan s bilo kojim brojem, produkt je taj broj. Ovaj broj naziva se jedinicom. Kada množite broj nula s bilo kojim brojem, rezultat je uvijek nula. Nula je poseban broj koji nema ime u množenju.

Postoje i neki brojevi koji se često koriste u množenju i imaju posebna imena. Na primjer, kada pomnožite broj dva s nekim brojem, produkt se naziva dvojkom. Kada pomnožite broj tri s nekim brojem, produkt se naziva trojkom. Slično tome, kada pomnožite broj četiri s nekim brojem, produkt se naziva četvorkom.

Contents

Veze množenja i brojevi

Množenje je matematička operacija koja se koristi za ponavljanje dodavanja broja samom sebi određeni broj puta. Množenje je povezano s brojevima na nekoliko načina.

Uloga brojeva u množenju

Brojevi imaju ključnu ulogu u množenju. Postoje dva broja koja su uključena u množenje – faktori. Jedan faktor je broj koji se množi, dok je drugi faktor broj koji određuje koliko puta se prvi broj ponavlja.

Rezultat množenja

Rezultat množenja je proizvod. Proizvod je broj koji je dobiven množenjem faktora. Na primjer, ako pomnožimo broj 3 s brojem 4, proizvod je 12.

Veza između množenja i ponavljanja

Množenje je povezano s ponavljanjem. Na primjer, kada množimo broj 2 s brojem 3, to je isto kao da ponavljamo broj 2 tri puta i zbrajamo rezultate: 2 + 2 + 2 = 6. Ova veza između množenja i ponavljanja nam pomaže da razumijemo kako se koristi množenje u svakodnevnim situacijama.

Brojevna svojstva pri množenju

Pri množenju postoje neka svojstva koja vrijede samo za brojeve.

 • Komutativno svojstvo: Kod množenja brojeva nebitan je redoslijed faktora. Na primjer, 3 x 4 je isto kao 4 x 3.
 • Asocijativno svojstvo: Kod množenja brojeva nebitna je grupiranost faktora. Na primjer, (2 x 3) x 4 je isto kao 2 x (3 x 4).
 • Distributivno svojstvo: Množenje broja s zagrada distribuira se na sve brojeve unutar zagrada. Na primjer, 2 x (3 + 4) je isto kao 2 x 3 + 2 x 4.
You might be interested:  Što Obući Za Svadbu Sina

Množenje u svakodnevnom životu

Množenje se koristi u mnogim situacijama u svakodnevnom životu. Na primjer, kada kupujemo više istih proizvoda, množenje nam omogućuje da izračunamo ukupnu cijenu. Također, množenje se koristi u računanju površine nekog objekta ili rasta biljaka.

Poznavanje različitih brojeva

Različiti brojevi igraju važnu ulogu u svakodnevnom životu i matematici. Poznavanje različitih brojeva omogućava nam da izračunavamo, izražavamo i razumemo količinu, redoslijed, odnos i mnoge druge aspekte.

1. Prirodni brojevi

Prirodni brojevi su brojevi koje koristimo za brojanje. Ovi brojevi su pozitivni i ne sadrže decimalne frakcije. Primjeri prirodnih brojeva su: 1, 2, 3, 4, 5, …

2. Cjelobrojni brojevi

Cjelobrojni brojevi uključuju prirodne brojeve i njihove suprotne vrijednosti (negativne brojeve), kao i broj 0. Cjelobrojni brojevi se koriste za predstavljanje pozitivnih i negativnih količina. Primjeri cjelobrojnih brojeva su: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …

3. Racionalni brojevi

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu izraziti kao omjer dva cjelobrojna broja. To uključuje sve prirodne brojeve, cjelobrojne brojeve i razlomke. Primjeri racionalnih brojeva su: -3/2, -1, 0, 1/3, 2, 5/4, …

4. Irracionalni brojevi

Irracionalni brojevi su brojevi koji ne mogu biti izraženi kao racionalni brojevi. Oni su beskonačni decimalni brojevi koji nemaju periodični obrazac. Primjeri iracionalnih brojeva su: √2, π (pi), e, …

5. Realni brojevi

Realni brojevi uključuju sve racionalne brojeve i iracionalne brojeve. To su svi brojevi koji se mogu prikazati na brojevnoj liniji. Primjeri realnih brojeva su: -3.5, -2, 0, 1/2, 3, √2, π, …

6. Imaginarni brojevi

Imaginarni brojevi su brojevi koji se mogu izraziti kao realni broj pomnožen s imaginarnom jedinicom i. Imaginarna jedinica je definirana kao √(-1). Primjeri imaginarnih brojeva su: 3i, -2i, 0, 1/2 * i, …

7. Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi su brojevi koji se mogu izraziti kao zbrajanje realnog broja i imaginarnog broja. Oni se predstavljaju kao a + bi, gdje je a realni dio, a bi imaginarni dio. Primjeri kompleksnih brojeva su: 2 + 3i, -1/2 + 4i, 5, …

8. Primarni brojevi

Primarni brojevi su prirodni brojevi veći od 1 koji su djeljivi samo s 1 i samim sobom. Primjeri primarnih brojeva su: 2, 3, 5, 7, 11, 13, …

9. Složeni brojevi

Složeni brojevi su prirodni brojevi veći od 1 koji imaju više od dva različita djelitelja. Složeni brojevi se mogu rastaviti na proste faktore. Primjeri složenih brojeva su: 4, 6, 8, 9, 10, 12, …

10. Kvadratni brojevi

Kvadratni brojevi su brojevi koji su kvadrat nekog cijelog broja. To su brojevi koji se mogu zapisati kao n^2, gdje je n cijeli broj. Primjeri kvadratnih brojeva su: 1, 4, 9, 16, 25, 36, …

11. Rastući niz brojeva

Rastući niz brojeva je niz u kojem su svaki sljedeći broj veći od prethodnog. Primjer rastućeg niza brojeva je: 1, 2, 3, 4, 5, …

12. Opadajući niz brojeva

Opadajući niz brojeva je niz u kojem su svaki sljedeći broj manji od prethodnog. Primjer opadajućeg niza brojeva je: 5, 4, 3, 2, 1, …

13. Fibonačijev niz

Fibonačijev niz je niz brojeva u kojem je svaki broj jednak zbiru prethodna dva broja u nizu. Primjer Fibonačijevog niza je: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …

14. Troznamenkasti brojevi

Troznamenkasti brojevi su brojevi koji imaju 3 znamenke. Primjeri troznamenkastih brojeva su: 100, 101, 102, 103, 200, 305, …

You might be interested:  Koji Je Broj Policije

15. Pravilan poligon

Pravilan poligon je poligon čiji su svi kutovi i stranice jednaki. Primjeri pravilnih poligona su: kvadrat, pravokutnik, trokut, šestokut, …

Imena brojeva i njihove karakteristike

Cele brojeve

Celi brojevi su brojevi koji nemaju decimalne tačke, frakcije ili korene. Oni se mogu dalje podeliti na tri kategorije:

 • Negativni celi brojevi: brojevi manji od nule
 • Nula: broj koji nije ni pozitivan ni negativan
 • Pozitivni celi brojevi: brojevi veći od nule

Racionalne brojeve

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu predstaviti kao odnos dva celobrojna broja. Oni se mogu dalje podeliti na dve kategorije:

 1. Pozitivni racionalni brojevi
 2. Negativni racionalni brojevi

Iracionalne brojeve

Iracionalni brojevi su brojevi koji se ne mogu predstaviti kao razlomak dva celobrojna broja. Oni se često javljaju kao koreni kvadratnih ili kubnih brojeva. Neki od poznatih iracionalnih brojeva su π (pi) i √2 (kvadratni koren iz 2).

Realni brojevi

Realni brojevi obuhvataju sve brojeve, kako racionalne tako i iracionalne brojeve. Oni se mogu predstaviti na brojevnoj liniji. Svaki broj je realan broj.

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi se sastoje od realnog dela i imaginarnog dela. Oni se predstavljaju u obliku a + bi, gde je a realni deo, b imaginarni deo, a i b su realni brojevi, a i ¬2 = -1.

Kako brojevi utječu na množenje

1. Pozitivni brojevi

Pozitivni brojevi utječu na rezultat množenja tako da ga povećavaju. Što je veći pozitivni broj, to će rezultat množenja biti veći. Na primjer, ako pomnožimo broj 2 s brojem 3, dobivamo rezultat 6. Ako pak pomnožimo broj 2 s brojem 4, dobivamo rezultat 8.

2. Negativni brojevi

Negativni brojevi utječu na rezultat množenja tako da ga mijenjaju u suprotnu vrijednost. Kada pomnožimo pozitivan broj s negativnim brojem, dobivamo negativni rezultat. Na primjer, kada pomnožimo broj 2 s negativnim brojem -3, dobivamo rezultat -6.

3. Nula

3. Nula

Pomnoženje s nulom uvijek daje rezultat nula. Bez obzira na to koji broj množimo s nulom, uvijek ćemo dobiti nulu kao rezultat. Na primjer, broj 5 pomnožen s nulom je jednak nuli.

4. Višestruki čimbenici

Kada množimo više brojeva, njihov redoslijed nije bitan. Bez obzira na redoslijed umnožaka, rezultat će biti isti. Na primjer, ako pomnožimo brojeve 2, 3 i 4, rezultat će biti isti bez obzira na redoslijed umnožaka: 2 * 3 * 4 = 24.

5. Proizvoljni brojevi

Množenje proizvoljnih brojeva može rezultirati različitim vrijednostima ovisno o njihovim vrijednostima. Na primjer, kada pomnožimo broj 2 s brojem 1/2, dobivamo rezultat 1.

Primjeri množenja
Prvi umnožak Drugi umnožak Rezultat
2 3 6
2 4 8
2 -3 -6
5

Dakle, brojevi imaju različit utjecaj na rezultat množenja ovisno o njihovim vrijednostima. Razumijevanje ovih razlika pomaže nam u rješavanju matematičkih problema i primjeni množenja u svakodnevnim situacijama.

Primjeri množenja sa različitim brojevima

U matematici, množenje je operacija koja se koristi za ponavljanje broja ili dodavanje broja samom sebi više puta. Nekoliko primjera množenja sa različitim brojevima su:

Primjer 1: Množenje s brojem 2

Kada množimo broj sa 2, rezultat je uvijek dvostruko veći od početnog broja.

 • 2 x 3 = 6
 • 2 x 5 = 10
 • 2 x 7 = 14

Primjer 2: Množenje s brojem 10

Množenje s brojem 10 ima efekt dodavanja nula na kraj početnog broja.

 • 10 x 4 = 40
 • 10 x 8 = 80
 • 10 x 12 = 120

Primjer 3: Množenje s brojem 0

Kada množimo bilo koji broj sa 0, rezultat je uvijek 0.

 • 0 x 3 = 0
 • 0 x 7 = 0
 • 0 x 10 = 0

Primjer 4: Množenje s negativnim brojem

Množenje s negativnim brojem ima efekt promjene predznaka rezultata.

 • -3 x 2 = -6
 • -5 x 4 = -20
 • -2 x -2 = 4

Ovo su samo neki primjeri množenja sa različitim brojevima. Množenje je jedna od osnovnih aritmetičkih operacija koja se koristi u mnogim matematičkim problemima i svakodnevnim situacijama.

You might be interested:  Kako Vratiti Izbrisane Poruke Na Whatsapp

Brojevi kod množenja i njihove imena

Uvod

Množenje je temeljna matematička operacija koja se koristi za ponavljanje zbrajanja brojeva. Kroz množenje, možemo izračunati rezultat dobiven kada se jedan broj ponavlja određeni broj puta. Svaki broj ima svoje ime kod množenja, koje se temelji na matematičkim pravilima i konvencijama.

Brojevi kod množenja

Kada množimo brojeve, svaki broj predstavlja određen broj skupina, paketa ili jedinica. Na primjer, 2 x 3 se može interpretirati kao “2 skupine od 3” ili “3 paketa koji sadrže po 2 jedinice”.

Ovdje je popis brojeva kod množenja:

Broj Ime kod množenja
Nula
1 Jedan
2 Dva
3 Tri
4 Četiri
5 Pet
6 Šest
7 Sedam
8 Osam
9 Devet
10 Deset

Primjeri

Evo nekoliko primjera kako se brojevi koriste kod množenja:

 • 3 x 4 = “3 skupine od 4” ili “4 paketa koji sadrže po 3 jedinice”
 • 5 x 2 = “5 skupina od 2” ili “2 paketa koji sadrže po 5 jedinica”
 • 6 x 9 = “6 skupina od 9” ili “9 paketa koji sadrže po 6 jedinica”

Kroz množenje, možemo izračunati rezultat dobiven kada se brojevi ponavljaju određeni broj puta. Imena brojeva kod množenja omogućuju nam da verbalno izražavamo ove matematičke operacije i razumijemo njihov rezultat.

Utjecaj brojeva na rezultat množenja

Množenje je matematička operacija koja se koristi za ponavljanje broja nekoliko puta ili za grupiranje brojeva. Rezultat množenja, poznat kao produkt, zavisi od brojeva koji su uključeni u operaciju.

Brojevi koji se koriste u množenju mogu imati različite utjecaje na rezultat. Neki od tih utjecaja su:

1. Broj čimbenika

1. Broj čimbenika

Broj čimbenika koji se koristi u množenju će utjecati na rezultat. Na primjer, množenje dva broja će dati drugačiji rezultat od množenja tri broja. Više čimbenika povećava ukupan rezultat množenja.

2. Vrijednost čimbenika

Vrijednost čimbenika također ima utjecaj na rezultat množenja. Na primjer, množenje broja 5 s brojem 2 će dati drugačiji rezultat od množenja broja 5 s brojem 3. Veći čimbenici rezultiraju većim proizvodom.

3. Poredak čimbenika

Poredak čimbenika također može imati utjecaj na rezultat množenja, posebno kada su brojevi negativni. Na primjer, množenje broja -2 s brojem 3 će dati drugačiji rezultat od množenja broja 3 s brojem -2. Poredak čimbenika može promijeniti predznak rezultata množenja.

4. Prisustvo nule

Ako jedan od čimbenika u množenju ima vrijednost nula, rezultat će uvijek biti nula, bez obzira na vrijednost drugih čimbenika. Ovo je poznato kao svojstvo nultog množenja.

5. Decimale

Brojevi s decimalnim mjestima također mogu biti uključeni u množenje. U ovom slučaju, decimalna mjesta čine rezultat množenja većim. Na primjer, množenje broja 2 s brojem 1,5 će dati rezultat 3, gdje decimalno mjesto povećava rezultat.

Ovi su faktori samo nekoliko primjera kako brojevi mogu utjecati na rezultat množenja. Važno je razumjeti te utjecaje kako biste ispravno riješili matematičke probleme i razumjeli osnove množenja.

FAQ:

Koja su svojstva brojeva kod množenja?

Svojstva brojeva kod množenja su asocijativnost, komutativnost i distributivnost.

Kako se naziva broj koji se množi?

Broj koji se množi naziva se faktor.

Kako se naziva rezultat množenja?

Rezultat množenja naziva se produkt.

Kako se nazivaju brojevi koji se množe?

Brojevi koji se množe nazivaju se faktori.

Što je komutativnost brojeva kod množenja?

Komutativnost brojeva kod množenja je svojstvo prema kojem je redoslijed množenja brojeva nevažan, odnosno, redoslijed faktora se može promijeniti, a produkt će ostati isti.

Koji je rezultat ako se pomnože broj 0 s bilo kojim drugim brojem?

Rezultat množenja broja 0 s bilo kojim drugim brojem uvijek je 0.

Kako se naziva broj s kojim je drugi faktor množen?

Broj s kojim je drugi faktor množen naziva se množitelj.