Što Je Aneks Ugovora - Sve što trebate znati o aneksu ugovora

Što Je Aneks Ugovora

Što Je Aneks Ugovora

Aneks ugovora je pravna izjava koja se dodaje kao dodatak postojećem ugovoru kako bi se izmijenili ili dopunili određeni dijelovi tog ugovora. Aneks je često korišten u situacijama kada su potrebne promjene u uvjetima ili odredbama ugovora i kada su sve strane suglasne s tim promjenama.

Glavni cilj aneksa ugovora je omogućiti fleksibilnost i pravednost ugovornim stranama. Bez obzira na prirodu promjene, aneks osigurava da sve strane budu obaviještene i pristanu na te promjene, čime se osigurava zakonitost i važnost ugovora.

Pojedini primjeri promjena mogu uključivati: promjenu rokova, povećanje ili smanjenje količine proizvoda ili usluga, izmjenu cijene, izmjenu uvjeta plaćanja i tako dalje.

Aneks ugovora obično sadrži informacije kao što su: ime i adresa svih ugovornih strana, detaljan opis promjena, datum stupanja na snagu promjena, pravne posljedice, kao i potpise svih strana koje su pristale na aneks.

Ukratko, aneks ugovora je važan dokument koji omogućava ugovornim stranama izmjene u postojećem ugovoru na pravedan i zakonit način. Sve promjene dogovorene u aneksu moraju biti pravno važeće i izvršive kako bi se osigurala zakonita i poštena suradnja između strana.

Što je aneks ugovora

Aneks ugovora je pravni dokument koji mijenja ili dodaje određene dijelove postojećeg ugovora. To je ugovor između dvije strane koji se sklapa kako bi se promijenili ili prilagodili određeni uvjeti i odredbe originalnog ugovora.

Aneks ugovora može biti potreban iz različitih razloga, uključujući:

 • izmjene uvjeta – aneks ugovora može biti sklopljen kako bi se izmijenili uvjeti originalnog ugovora, kao što su cijene, rokovi ili obveze strana;
 • produženje ugovora – aneks se može koristiti za produljenje trajanja ugovora, često kako bi se omogućilo dodatno vrijeme kako bi strane postigle dogovor o novim uvjetima;
 • dodavanje novih uvjeta – aneks ugovora može se koristiti kako bi se dodali novi uvjeti koji nisu bili obuhvaćeni originalnim ugovorom, kao što su dodatne obaveze ili prava strana;
 • ispravak grešaka – aneks ugovora može se sklopiti kako bi se ispravile greške u originalnom ugovoru, kao što su gramatičke ili pravopisne pogreške, ili pogreške koje utječu na prava ili obveze strana.

Da bi bio pravno valjan, aneks ugovora mora biti sklopljen uz pristanak svih strana ugovora i trebao bi jasno definirati izmjene ili dodatke koje se unose u originalni ugovor.

Obično se aneks ugovora prilaže originalnom ugovoru kao dodatak i trebao bi biti potpisan od strane svih strana kako bi se potvrdila njihova suglasnost s izmjenama ili dodatcima.

Aneks ugovora je važan pravni alat koji omogućuje stranama ugovora da prilagode uvjete i odredbe svog originalnog ugovora kako bi zadovoljili nove okolnosti ili promijenjene potrebe. Uvijek je preporučljivo zatražiti pravni savjet prije potpisivanja aneksa ugovora kako bi se osiguralo da su sve izmjene pravno valjane i jasno definirane.

Definicija aneksa ugovora

Aneks ugovora predstavlja pravni dokument kojim se vrši izmjena ili dopuna već postojećeg ugovora. Ovaj dokument obuhvaća promjene ugovornih obveza, prava i odgovornosti između strana ugovora. Aneks može biti dodan ugovoru kako bi se ažurirali ili prilagodili određeni uvjeti ugovora.

Aneks ugovora može biti koristan kada su promjene potrebne tijekom trajanja ugovora, ali nije potrebno donositi novi ugovor. To može uključivati promjene cijena, rokova, uvjeta plaćanja ili bilo kojih drugih uvjeta dogovorenih u originalnom ugovoru.

Prilikom izrade aneksa ugovora, važno je osigurati da su sve izmjene jasno definirane i prihvaćene od strane svih ugovornih strana. Aneks bi trebao sadržavati detaljne informacije o promjenama ugovora, datumu izmjene i potpisima svih strana ugovora.

Podnošenje aneksa ugovora je česti postupak u mnogim pravnim situacijama, kao što su prodaja nekretnine, zakupni ugovori, ugovori o radu ili bilo koja druga vrsta ugovora koja može zahtijevati izmjene tijekom njegovog trajanja.

You might be interested:  Kako Provjeriti Imam Li Adhd

Svrha aneksa ugovora

Glavna svrha aneksa ugovora je izvršenje promjena ili dodataka na originalni ugovor. Aneks se koristi kako bi se prilagodio postojeći ugovor novim uvjetima ili kako bi se unijele izmjene radi bolje zaštite interesa obje strane ugovora.

Dodavanje ili uklanjanje uvjeta

Jedna od glavnih svrha aneksa ugovora je dodavanje ili uklanjanje određenih uvjeta. To može uključivati dodavanje novih obveza, odgovornosti ili ograničenja za obje strane. Aneks ugovora također može pružiti fleksibilnost u pogledu izmjene cijena, rokova ili uvjeta plaćanja.

Izmjena financijskih uvjeta

Aneks ugovora može se koristiti i za izmjenu financijskih uvjeta. To može uključivati izmjene cijena proizvoda ili usluga, plaćanja ili uvjeta povrata novca. Aneks ugovora može pružiti fleksibilnost objema stranama ugovora i omogućiti im prilagodbu financijskih uvjeta u skladu s promjenama na tržištu ili poslovnim uvjetima.

Produženje trajanja ugovora

Svrha aneksa ugovora može biti i produženje trajanja originalnog ugovora. To može biti korisno kada obje strane žele nastaviti s suradnjom iako je izvorni ugovor predviđao ograničeno razdoblje. Aneks ugovora može definirati novi datum isteka ili pružiti mogućnost za daljnje produljenje ugovora.

Reguliranje sporova

Aneks ugovora može se koristiti i kako bi se regulirali sporovi ili nesporazumi koji se mogu pojaviti u provedbi originalnog ugovora. Aneks ugovora može sadržavati odredbe o načinu rješavanja sporova, uključujući arbitražu ili medijaciju. Također može dodatno definirati uvjete koji se primjenjuju u slučaju sporazumnog raskida ugovora ili drugih sličnih situacija.

Ukratko, svrha aneksa ugovora je omogućiti objema stranama fleksibilnost i prilagodbu originalnog ugovora novim okolnostima ili uvjetima. Aneks ugovora omogućuje stranama da usklade i izmjene uvjete suradnje u skladu s promjenama na tržištu, poslovnom situacijom ili njihovim međusobnim interesima.

Kako se pravi aneks ugovora

1. Razumijevanje potrebe za aneksom ugovora

Prvi korak u izradi aneksa ugovora je razumijevanje potrebe za njegovom izradom. Aneks se obično koristi za izmjenu ili dopunu postojećeg ugovora radi prilagođavanja novim okolnostima ili promjenama u uvjetima. Prije nego što započnete s izradom aneksa, svim stranama ugovora treba biti jasno zašto je aneks potreban i kakve promjene treba unijeti.

2. Utvrđivanje promjena

Nakon što se utvrdi potreba za aneksom ugovora, sljedeći korak je utvrđivanje konkretne promjene koja će se unijeti u ugovor. To može uključivati dodavanje novih uvjeta, izmjenu postojećih uvjeta ili brisanje određenih dijelova ugovora. Važno je precizno definirati sve promjene koje će biti obuhvaćene aneksom ugovora kako bi se izbjegle kasnije nesuglasice ili sporovi.

3. Pisanje aneksa ugovora

Nakon što su promjene utvrđene, slijedi pisanje aneksa ugovora. Aneks bi trebao sadržavati sljedeće informacije:

 • Naslov aneksa ugovora kako bi se jasno naznačilo da je riječ o dodatku ili izmjeni postojećeg ugovora
 • Početni dio aneksa u kojem se navodi da su sve strane suglasne s promjenama i da se one smatraju sastavnim dijelom originalnog ugovora
 • Detaljan opis promjena koje će se unijeti u ugovor, uz precizno navođenje izmjena u odnosu na originalni ugovor
 • Potpisi svih strana ugovora kako bi se potvrdila njihova suglasnost s promjenama

4. Potpisivanje aneksa ugovora

Nakon što je aneks ugovora napisan, svi ugovorne strane trebaju ga potpisati kako bi potvrdile svoju suglasnost s promjenama. Potpisivanje aneksa obično se obavlja u istim uvjetima kao i originalni ugovor, uz nazočnost svih stranaka ili njihovih punomoćnika u slučaju da nisu fizički prisutne.

5. Arhiviranje i distribucija aneksa

Nakon što je aneks ugovora potpisan, važno je arhivirati ga na sigurno mjesto zajedno s originalnim ugovorom. Također, treba osigurati da sve ugovorne strane dobiju kopiju potpisanog aneksa kako bi bili upoznati s unesenim promjenama.

Pridržavanje ovog procesa za izradu aneksa ugovora pomoći će u osiguranju jasnoće i pravne valjanosti svih promjena koje se unose. Također će olakšati kasnije tumačenje i provedbu aneksa ugovora.

Zakonodavni okvir za anekse ugovora

Zakonodavni okvir za anekse ugovora u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o obligacijskim odnosima (ZOO) koji regulira prava i obveze stranaka u ugovornom odnosu.

Prema članku 274. Zakona o obligacijskim odnosima, aneks ugovora je sporazum o promjeni ili dopuni odredbi već sklopljenog ugovora. Aneks ugovora može se sklopiti pisanim putem ili usmeno, no za neke vrste ugovora (npr. nekretninske transakcije) zakonom je propisana pisanost aneksa.

Prilikom sklapanja aneksa ugovora, važno je voditi računa o sljedećim zakonskim odredbama:

 • Članak 273.: Stranke u ugovornom odnosu slobodne su sporazumjeti se o promjeni ili dopuni ugovora. Ako postoji poseban zakonski propis koji regulira određenu vrstu ugovora, aneks mora biti u suglasnosti s njime.
 • Članak 275.: Ako jedna strana odbije sklapanje aneksa ugovora, druga strana može podnijeti zahtjev nadležnom sudu radi izmjene ili dopune ugovora, ako postoje opravdani razlozi za to.
 • Članak 277.: Ako aneks ugovora sadrži odredbe koje su nepoštene ili koje ograničavaju temeljna prava i slobode stranaka, takve odredbe smatraju se ništavnima.
You might be interested:  Kako Aktivirati Karticu Otp Na Bankomatu

U slučaju nepoštivanja zakonskih odredbi prilikom sklapanja aneksa ugovora, stranke mogu biti suočene s pravnim posljedicama, uključujući ništetnost aneksa ili druge sankcije propisane zakonom.

Razlike između aneksa i izmjena ugovora

Aneks i izmjene ugovora su dvije različite vrste promjena u ugovoru, ali često se koriste kao sinonimi. Međutim, ima nekoliko ključnih razlika između ove dvije vrste promjena ugovora.

Aneks ugovora

Aneks ugovora je zakonski dokument koji mijenja jedan ili više dijelova originalnog ugovora. Aneks može mijenjati određene uvjete ugovora, kao što su cijena, rokovi isporuke ili obveze stranaka. Aneks mora biti potpisan od strane svih strana ugovora i ima pravnu snagu kao originalni ugovor.

Primjer aneksa ugovora može biti kada se dodaje dodatna stavka ugovora, kao što je dodatni proizvod ili usluga koju jedna strana treba pružiti drugoj strani. Aneks također može biti korišten za produljenje roka isporuke ili promjenu cijene ugovora.

Izmjene ugovora

S druge strane, izmjene ugovora su promjene koje se unose u ugovor nakon što je originalni ugovor već potpisan. Izmjene ugovora mogu se primjenjivati na određeni dio ugovora ili na cijeli ugovor. Međutim, izmjene ugovora ne mijenjaju samu suštinu ugovora, već samo određeni dio ili uvjet u ugovoru.

Izmjene ugovora mogu biti manje promjene, kao što je izmjena roka isporuke, ili mogu biti veće promjene, kao što je promjena uvjeta plaćanja ili dodavanje ili brisanje određene stavke u ugovoru. Izmjene ugovora također moraju biti potpisane od strane svih strana ugovora i imaju pravnu snagu kao originalni ugovor.

Razlike između aneksa i izmjena ugovora

Razlike između aneksa i izmjena ugovora

 • Aneks mijenja cijeli ugovor ili jedan njegov veliki dio, dok izmjene utječu samo na određeni dio ili uvjet ugovora.
 • Aneks se obično primjenjuje na originalni ugovor, dok se izmjene mogu primjenjivati na originalni ugovor ili na već postojeci aneks.
 • Aneks se potpisuje kao zaseban dokument, dok izmjene mogu biti napisane u obliku dodatka originalnom ugovoru.
 • Aneks mora biti potpisan od strane svih strana ugovora, dok izmjene također moraju biti potpisane od strane svih strana ugovora.

Dakle, i aneksi i izmjene ugovora su važni za izmjenu postojećih ugovora, ali razlikuju se u opsegu promjena i načinu na koji se primjenjuju na ugovor.

Važnost aneksa ugovora

Aneks ugovora je važan dokument koji se koristi u poslovnom svijetu kako bi se izvršile promjene ili ispravke u postojećem ugovoru. On može biti ključan u zaštiti interesa obje strane ugovora, jer omogućava fleksibilnost u slučaju promjena okolnosti ili potrebe za prilagodbom originalnog ugovora.

Potreba za aneksom

 • Kada se pojave nove uvjete ili zahtjevi koji nisu bili predviđeni u originalnom ugovoru, aneks može biti potreban kako bi se ti uvjeti ili zahtjevi uključili i bili pravno obvezujući.
 • Aneks se može koristiti i kako bi se ispravile pogreške ili nedostaci u originalnom ugovoru.
 • Također, aneks može biti potreban u slučaju promjene cijene ili isporuke robe ili usluga koje su prethodno ugovorene.

Proces sklapanja aneksa

Sklapanje aneksa ugovora obično uključuje sljedeće korake:

 1. Identifikacija potrebe za aneksom i definiranje promjena ili ispravaka koji trebaju biti izvršeni.
 2. Pregovaranje i usuglašavanje između obje strane ugovora o sadržaju aneksa.
 3. Pisanje aneksa s jasnim i preciznim jezikom kako bi se izbjegle moguće nesporazume ili tumačenja.
 4. Potpisivanje aneksa od strane obe strane ugovora kako bi postao pravno obvezujući.

Pravna valjanost aneksa

Aneks ugovora ima istu pravnu valjanost kao i originalni ugovor, te se primjenjuje na iste uvjete i strane. On mijenja samo određeni dio originalnog ugovora, dok ostatak ostaje nepromijenjen.

Važnost dokumentiranja promjena

U poslovnom svijetu, dokumentiranje promjena putem aneksa ugovora je od velike važnosti kako bi se izbjegli potencijalni sporovi i nesporazumi. On pruža jasnoću i sigurnost obje strane ugovora, te omogućava da se promjene unutar ugovornog odnosa provedu na pravno obvezujući način.

Prednosti aneksa ugovora Nedostaci aneksa ugovora
 • Prilagođava ugovor novim uvjetima i potrebama.
 • Omogućava fleksibilnost i izbjegava potrebu za sklapanjem novog ugovora.
 • Štiti interese obje strane ugovora.
 • Smanjuje rizik od sporova i nesporazuma.
 • Može biti složeno i zahtjevno u procesu pregovaranja i usuglašavanja.
 • Potrebno je dodatno vrijeme i resursi za pripremu i potpisivanje aneksa.

Ukratko, aneks ugovora ima veliku važnost u poslovnim transakcijama jer omogućava fleksibilnost i prilagodbu ugovora novim okolnostima. Pravilna primjena aneksa može pomoći u očuvanju poslovnih odnosa i izbjegavanju potencijalnih sporova i nesporazuma između strana ugovora.

Priprema i pregovori za aneks ugovora

Prije izrade aneksa ugovora, važno je provesti odgovarajuću pripremu i pregovore kako bi se osiguralo da su sve strane suglasne s promjenama ugovora i da su unaprijed utvrđeni svi relevantni detalji. Ovaj proces može biti detaljan i zahtijevati nekoliko koraka kako bi se postigla konačna verzija aneksa ugovora. Evo nekoliko koraka koje je preporučljivo slijediti prije izrade aneksa ugovora:

 1. Analiziranje prvobitnog ugovora: Pregledajte sve odredbe i uvjete iz prvobitnog ugovora kako biste razumjeli koji su dijelovi ugovora potrebni za izmjenu. Identificirajte ključne elemente koji bi trebali biti obuhvaćeni aneksom ugovora.
 2. Identificirajte razloge za izmjene: Utvrdite razloge i potrebu za aneksom ugovora. Može biti da je potrebno promijeniti cijene, uvjete plaćanja, rokove ili nešto drugo. Jasno formulirajte svaki razlog i objasnite kako bi to trebalo utjecati na izmjenu ugovora.
 3. Pripremite prijedlog izmjena: Na temelju analize prvobitnog ugovora i identificiranih razloga za izmjenu, sastavite prijedlog aneksa ugovora. Navodite svaku izmjenu koju želite uvrstiti u aneks i objasnite svrhu i razloge za svaku izmjenu.
 4. Konzultirajte se s drugim stranama: Ako je ugovor između dviju ili više strana, važno je konzultirati se s drugim stranama kako bi se postiglo razumijevanje i suglasje oko izmjena ugovora. Organizirajte sastanak ili komunikaciju kako bi se provedili pregovori i razjasnile sve nejasnoće.
 5. Razmotrite pravne aspekte: Ako ste nesigurni u pravne aspekte aneksa ugovora, savjetujte se s pravnim stručnjakom kako biste osigurali da je aneks pravno valjan i da su svi potrebni elementi uključeni u dokument.
 6. Finalizacija i potpisivanje: Kada sve strane prihvate izmjene ugovora, finalizirajte aneks ugovora. Osigurajte da su sve promjene jasno i precizno opisane u aneksu. Potpišite aneks i osigurajte da sve strane dobiju kopiju aneksa.
You might be interested:  Kako Zaustaviti Menstruaciju Koja Dugo Traje

Napominjemo da je ovo samo općeniti vodič za pripremu i pregovore za aneks ugovora. Svaki ugovor i situacija mogu zahtijevati specifične korake i prilagodbe. Važno je pristupiti pripremi i pregovorima za aneks ugovora s pažnjom i pažljivo razmotriti sve relevantne čimbenike.

Primjeri upotrebe aneksa ugovora

Prilikom izmjene ili dopune postojećeg ugovora, aneks ugovora se koristi kako bi se zabilježile dogovorene promjene. Ovo su neki primjeri u kojima se može koristiti aneks ugovora:

1. Izmjena uvjeta plaćanja

U slučaju kada je potrebno promijeniti uvjete plaćanja ugovora, poput rokova plaćanja ili metoda plaćanja, aneks ugovora se koristi kako bi se ta promjena dokumentirala. Npr. moguće je dodati aneks ugovora kojim se utvrđuje da će se plaćanja izvršavati u mjesečnim ratama umjesto jednokratno.

2. Promjena obima radova

Ako je potrebno promijeniti obim ili opseg radova koji su navedeni u ugovoru, aneks ugovora se može koristiti za dodavanje ili oduzimanje određenih stavki. Npr. aneks ugovora može se koristiti za dodavanje novih građevinskih radova koji nisu bili uključeni u prvobitni ugovor.

3. Produženje vremenskog roka

Kada se ugovoreni vremenski rok ne može ispoštovati iz nekog razloga, aneks ugovora se može koristiti za produženje tog roka. Npr. aneks ugovora može se koristiti za dodatnih 30 dana produženja roka za izvršenje radova.

4. Promjena cijene

Ako je potrebno promijeniti cijenu koja je navedena u ugovoru, aneks ugovora se može koristiti kako bi se ta promjena dokumentirala. Npr. aneks ugovora može se koristiti za povećanje cijene usluga za određeni postotak.

5. Izmjena odredbi ugovora

Ako je potrebno izmijeniti ili dopuniti određene odredbe ugovora, aneks ugovora se koristi kako bi se te promjene dokumentirale. Npr. moguće je dodati aneks ugovora kojim se mijenja ili dopunjava odredba o kaznenim mjerama u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza.

Ovi primjeri ilustriraju samo nekoliko mogućnosti kada se može koristiti aneks ugovora. Važno je da se sve promjene i dopune ugovora dokumentiraju putem aneksa radi očuvanja pravnog i poslovnog integriteta ugovora.

FAQ:

Što je aneks ugovora?

Aneks ugovora je pravni dokument koji mijenja ili dopunjava postojeći ugovor. On se koristi kada se žele unijeti izmjene u ugovorne uvjete ili dodati dodatne odredbe.

Kako se sastavlja aneks ugovora?

Aneks ugovora se sastavlja tako da navodi izmjene ili dodatne odredbe koje se žele unijeti u postojeći ugovor. Ove izmjene ili dodatne odredbe trebaju biti jasno navedene i potpisane od svih strana ugovora.

Što se može promijeniti putem aneksa ugovora?

Aneks ugovora može se koristiti za promjenu bilo kojeg dijela ugovora, uključujući uvjete plaćanja, vremenski okvir, obveznosti strana, ili bilo koje druge odredbe.

Kako aneks ugovora utječe na valjanost originalnog ugovora?

Aneks ugovora mijenja ili dopunjava originalni ugovor, ali ne utječe na njegovu valjanost. To znači da originalni ugovor ostaje valjan, ali s izmjenama ili dodacima navedenim u aneksu.

Treba li aneks ugovora biti ovjeren ili registrovan?

Aneks ugovora obično ne mora biti ovjeren ili registrovan. Međutim, preporučljivo je da aneks bude potpisan od svih strana i da se svaka strana posjeduje kopiju aneksa kako bi se izbjegle eventualne sporove u budućnosti.

Što učiniti ako neka strana odbije potpisati aneks ugovora?

Ako neka strana odbije potpisati aneks ugovora, mogu biti različiti koraci koji se mogu poduzeti, ovisno o specifičnoj situaciji. To može uključivati pregovore, traženje pravne pomoći ili traženje arbitraže kako bi se riješio spor. U svakom slučaju, preporučljivo je konzultirati se s pravnim stručnjakom.