Što Policija Ne Smije: Zakonska ograničenja i ovlasti policije

Što Policija Ne Smije

Što Policija Ne Smije

Policija je tijelo koje je odgovorno za očuvanje reda i sigurnosti u društvu. Međutim, iako je policija ključna institucija za održavanje zakona i zaštitu građana, postoji niz zakonskih ograničenja kojih se mora pridržavati. Ova ograničenja su uspostavljena kako bi se osiguralo da policija ne zloupotrebljava svoje ovlasti i da se poštuju građanska prava i slobode.

Jedno od najvažnijih ograničenja za policiju je zabrana nezakonitog pritvaranja i zlostavljanja građana. Policija može uhititi ili pritvoriti osobu samo ako postoji zakonski osnov za to, kao što je sumnja u počinjenje kaznenog djela. Zlostavljanje ili neopravdano korištenje sile protiv građana strogo je zabranjeno i može rezultirati kaznenim progonom.

Policija također mora poštovati pravilo dobrog upravljanja prilikom izvođenja istraga. To uključuje poštivanje pravila privedenosti, pravo na odvjetnika, pravo na šutnju i pravo na pravično suđenje. Policija ne smije prisiljavati osumnjičenu osobu da daje iskaz ili priznaje krivnju protiv svoje volje. Također, policija ne smije biti pristrana ili diskriminirajuća prema određenim skupinama ljudi na temelju rase, spola, vjere ili seksualne orijentacije.

Contents

Zakonodavni okvir: Ustavna zaštita građanskih prava

Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske je najviši pravni akt koji štiti građanske slobode i prava svih građana. Ustav jamči temeljna prava i slobode, kao što su pravo na život, slobodu mišljenja, slobodu izražavanja, pravo na privatnost, pravo na slobodu kretanja i mnoga druga prava koja su ključna za demokratsko društvo.

Europska konvencija o ljudskim pravima

Hrvatska je potpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima, koja također štiti građanske slobode i prava. Konvencija jamči pravo na pošteno suđenje, zabranu mučenja i nehumanog postupanja, slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi, pravo na privatnost te mnoga druga prava. Sud Europske unije za ljudska prava je nadležan za razmatranje povreda tih prava.

Zakoni o policiji

Policija u Republici Hrvatskoj djeluje u skladu s zakonima koji ograničavaju njihove ovlasti i ustanovljuju stroge kontrole kako bi se osiguralo da policija postupa u skladu s Ustavom i zakonima. Zakoni o policiji reguliraju ovlasti policije, postupanje u tijeku istrage, uporabu sile, pregledavanje osoba i privatnih prostora te druge aspekte policijskog rada.

Europska unija

Hrvatska je članica Europske unije od 2013. godine. Kao članica EU, Hrvatska je obvezna poštivati temeljna prava i slobode koja su utvrđena u Povelji Europske unije. Povelja osigurava širok spektar građanskih prava, uključujući pravo na nediskriminaciju, slobodu kretanja, pravo na pravično suđenje, pravo na zaštitu osobnih podataka i mnoga druga prava. Sud Europske unije ima nadležnost nad osiguravanjem poštivanja tih prava.

Pravo na privatnost: Ograničenja policijskog nadzora

Pravo na privatnost je jedno od temeljnih ljudskih prava koje je zajamčeno i štiti Ustav Republike Hrvatske. Policija ima određene ovlasti i prava koja su propisana zakonom, ali ta ovlaštenja su ograničena kako bi se osigurala zaštita privatnosti građana. Ograničenje policijskog nadzora je od velike važnosti kako bi se spriječila zloupotreba moći i zaštitila privatna sfera pojedinca

Poštivanje privatnosti

Policija je dužna poštivati pravo svakog pojedinca na privatnost. To znači da policija ne smije nepotrebno ili nezakonito nadzirati ili pratiti pojedinca bez osnovane sumnje da je počinio ili će počiniti kazneno djelo. Također, policija ne smije bez valjanog naloga ili suglasnosti nadzirati ili pretraživati stan, vozilo, elektroničke uređaje ili druge prostorije na koje pojedinac ima pravo na privatnost.

Ograničenja policijskog nadzora

Iako policija ima ovlasti provoditi nadzor i istraživati kaznena djela, postoje stroga ograničenja koja moraju poštivati prilikom obavljanja svojih dužnosti. Na primjer:

 1. Policija mora imati osnovanu sumnju da je osoba počinila ili će počiniti kazneno djelo kako bi mogla provoditi nadzor ili praćenje.
 2. Prava pojedinca na privatnost moraju biti poštovana i ne smiju se kršiti bez valjanog naloga suda ili drugih pravnih tijela.
 3. Policija ne smije koristiti nadzorne tehnologije koje su pretjerano invazivne ili koje bi mogle narušiti privatnost pojedinca.
 4. Policija ne smije zloupotrebljavati svoje ovlasti ili koristiti nadzor kao sredstvo za zastrašivanje, ucjenu ili političko progonstvo.
You might be interested:  Kako Saznati Broj Obračunskog Mjernog Mjesta

Ova ograničenja su od vitalne važnosti za zaštitu privatnosti građana i očuvanje ljudskih prava. U slučaju da policija prekrši ta ograničenja, pojedinac koji je nezakonito nadziran ima pravo na pravnu zaštitu i mogućnost traženja odštete.

Ukratko, pravo na privatnost je osnovno ljudsko pravo koje se mora poštivati i štititi. Ograničenja policijskog nadzora su postavljena kako bi se osigurao balans između očuvanja sigurnosti i zaštite privatnosti građana. Policija ima odgovornost i dužnost poštivati ta ograničenja i pružiti svakom pojedincu pravo na privatnost.

Pravo na pravično suđenje: Postupanje policije prema osumnjičenima

Kada policija privede osumnjičenog za kazneno djelo, ta osoba ima pravo na pravično suđenje kako bi se utvrdila njena krivnja ili nevinost. Policija ima određene obveze prema osumnjičenima kako bi osigurala poštovanje ovog prava i osigurala da postupak bude pravedan i zakonit.

Obavještavanje o pravima

Policija je dužna pravovremeno obavijestiti osumnjičenog o njegovim pravima, uključujući pravo na šutnju, pravo na odvjetnika i pravo na prevoditelja ako ne razumije jezik koji se koristi tijekom postupka. Ova obavijest mora biti jasna i razumljiva, kako bi osumnjičeni mogao donijeti informiranu odluku o svojoj suradnji s policijom.

Gdje se može obavljati ispitivanje

Pravila postupanja policije prema osumnjičenima također uključuju i određene ograničenja u pogledu mjesta na kojem se može obavljati ispitivanje. Policija može ispitanika ispitivati samo na za to predviđenom mjestu poput policijske postaje ili drugog odgovarajućeg objekta. Ispitivanje na drugim mjestima, poput privatnih stanova, nije dopušteno bez sudskog naloga ili izuzetno opravdanog razloga.

Fizičko postupanje

Pravilno postupanje policije prema osumnjičenima uključuje i poštivanje dostojanstva i integriteta osobe koja se nalazi pod njihovim nadzorom. Policija ne smije primjenjivati fizičku silu ili zlostavljati osumnjičene na bilo koji način. Uz to, policija treba osigurati da pritvor bude siguran i adekvatan za zadržavanje osumnjičenog tijekom postupka.

Dokazi i postupanje s dokazima

Policija ima odgovornost postupati s dokazima na odgovarajući način kako bi osigurala integritet postupka. To uključuje pravilno označavanje, čuvanje i dokumentiranje dokaza. Policija ne smije krivotvoriti, uništiti ili tajiti dokaze koji mogu biti korisni za obranu osumnjičenog. Osim toga, osumnjičeni ima pravo biti obaviješten o dokazima koji se koriste protiv njega i imati mogućnost sudjelovati u postupku protiv tih dokaza.

Literatura:
Broj Naslov Autor Godina
1. Zakon o kaznenom postupku Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske 2019
2. Europska konvencija o ljudskim pravima Vijeće Europe 1950

Sloboda izražavanja: Policija i nadzor nad medijima

Sloboda izražavanja je jedno od temeljnih prava garantiranih Ustavom Republike Hrvatske. Međutim, iako je sloboda izražavanja važna, postoji potreba za kontrolom i nadzorom medija kako bi se osigurala sigurnost i javni red. Policija ima određene ovlasti i zadatke u vezi s nadzorom medija, ali oni su ograničeni zakonom.

Nadzor nad medijima

Policija ima pravo nadzirati medije u određenim okolnostima i pod određenim uvjetima. To se može dogoditi kada postoji sumnja da mediji krše zakon ili kada postoji prijetnja javnoj sigurnosti. Međutim, nadzor nad medijima mora biti zakonit i propisan, a policija mora poštovati slobodu izražavanja i novinarsku neovisnost.

Policija ne smije zloupotrijebiti svoje ovlasti i koristiti nadzor medija kao sredstvo za gušenje slobode izražavanja i cenzuru. To je u suprotnosti s međunarodnim standardima ljudskih prava i demokratskim načelima. Policija mora biti transparentna i odgovorna u svom djelovanju i mora se pridržavati vladavine prava.

Ograničenja slobode izražavanja

Unatoč slobodi izražavanja, postoje određena ograničenja koja su propisana zakonom. Ova ograničenja uključuju govor mržnje, klevete, uvrede, kršenje privatnosti i uznemiravanje. Policija ima ulogu u zaštiti ljudi od ovakvog govora i postupanja, ali mora to činiti na zakonit način i uz poštivanje slobode izražavanja.

U slučaju da se sumnja da mediji krše zakon ili da postoji prijetnja javnoj sigurnosti, policija može poduzeti određene mjere kao što su oduzimanje opreme, privremeno zatvaranje medija ili pokretanje kaznenog postupka. Međutim, ove mjere moraju biti opravdane i proporcionalne te moraju biti temeljene na zakonu.

Zakoni koji reguliraju nadzor nad medijima

U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko zakona koji reguliraju nadzor nad medijima. Neki od tih zakona uključuju Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o medijima, Zakon o tajnosti podataka i Zakon o kaznenom postupku. Ovi zakoni pružaju okvir za postupanje policije u vezi s nadzorom medija i ograničavaju njihove ovlasti.

Zakon Sadržaj
Zakon o elektroničkim medijima Regulira rad elektroničkih medija i postavlja standarde za novinarstvo.
Zakon o medijima Propisuje prava i obveze novinara, urednika i izdavača te definira postupke zaštite novinarskih izvora.
Zakon o tajnosti podataka Određuje vrste informacija koje su tajne i propisuje sankcije za kršenje tajnosti podataka.
Zakon o kaznenom postupku Definira postupak kaznenog progona i kaznene mjere za kršenje zakona, uključujući zakone koji se odnose na medije.
You might be interested:  Kako Piti Sok Od Aronije

Policija mora poštovati ove zakone i koristiti svoje ovlasti u skladu s njima. Nadzor nad medijima mora se provoditi na zakonit i transparentan način kako bi se osigurala sloboda izražavanja i novinarska neovisnost u Republici Hrvatskoj.

Zabrana mučenja i zlostavljanja: Postupanje policije prema pritvorenicima

Zabrana mučenja i zlostavljanja: Postupanje policije prema pritvorenicima

Policija ima važnu ulogu u održavanju reda i sigurnosti u društvu. Međutim, postupanje policije prema pritvorenicima mora biti u skladu s temeljnim ljudskim pravima, uključujući zabranu mučenja i zlostavljanja.

Osnove zabrane mučenja i zlostavljanja

 1. Univerzalna zabrana: Mučenje i zlostavljanje su zabranjeni međunarodnim pravom, uključujući Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.
 2. Apsolutna zabrana: Nijedna okolnost ne opravdava mučenje ili zlostavljanje. Zabrana je apsolutna i ne može biti relativizirana ni u kojem slučaju.
 3. Zabranjene metode: Mučenje i zlostavljanje obuhvaćaju fizičko i psihičko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, korištenje prisile ili prijetnje, kao i bilo koju drugu metodu koja ima za cilj nanijeti patnju ili poniženje pritvoreniku.

Zakonska ograničenja postupanja policije prema pritvorenicima

Pred zakonom su sva ljudska bića jednaka, uključujući pritvorene osobe. Policija je dužna poštovati zakonska ograničenja u postupanju prema pritvorenicima, uključujući:

 • Ljudsko postupanje: Policija mora postupati s poštovanjem prema pritvorenicima i ne smije se koristiti nasilje, prijetnje ili ponižavajuće ponašanje.
 • Poštovanje prava pritvorenika: Pritvorenicima moraju biti osigurana sva prava zajamčena zakonom, uključujući pravo na informiranje, pravo na branitelja, pravo na liječničku pomoć i pravo na komunikaciju s obitelji ili drugim relevantnim osobama.
 • Dostojanstvo pritvorenika: Pritvorenicima se mora osigurati odgovarajući smještaj, higijena, prehrana i medicinska skrb, uzimajući u obzir njihovo ljudsko dostojanstvo.
 • Zabrana neopravdane uporabe sile: Policija smije koristiti silu samo kada je to apsolutno nužno i proporcionalno. Svaka uporaba sile mora biti dokumentirana i podložna pravnom nadzoru.

Zaštita prava pritvorenika

U slučaju povrede prava pritvorenika od strane policije, postoji mogućnost podnošenja pritužbe ili zahtjeva za pravnu zaštitu. Pritvorenicima se moraju osigurati pravne mogućnosti za zaštitu njihovih prava, uključujući pravo na pravni savjet i pravnu pomoć.

Organizacija Kontakt
Povjerenik za ljudska prava Adresa: Trg Nezavisnosti 7, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6444 688

E-mail: [email protected]

Centar za mirovne studije Adresa: Ilica 37, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4830 041

E-mail: [email protected]

Zabrana mučenja i zlostavljanja je temeljni princip postupanja policije prema pritvorenicima. Policija je odgovorna za zaštitu ljudskih prava i poštivanje zakonskih ograničenja u svojim aktivnostima, čime pridonosi jačanju vladavine prava i povjerenja građana u sigurnosne snage.

Ograničenja u upotrebi sile: Primjena sile u policijskom radu

Jedna od ključnih ovlasti policije je primjena sile u obavljanju policijskog rada. Međutim, ova ovlast nije neograničena i mora biti upotrebljena u skladu s određenim ograničenjima propisanim zakonom.

Načelo nužnosti

Policijski službenik smije upotrijebiti silu samo ako je to nužno za izvršenje svojih zakonskih ovlasti. Sila se može koristiti samo kada je njen cilj opravdan i kada ne postoji drugi način da se postigne taj cilj. Prije upotrebe sile, policajac mora procijeniti situaciju i primijeniti sile koje je razmjerna s rizikom s kojim se suočava.

Proporcionalnost

Prilikom primjene sile, policija mora poštivati načelo proporcionalnosti. To znači da je količina sile koju policajac koristi ograničena na minimalnu potrebnu za postizanje cilja. Ovo ograničenje se primjenjuje kako bi se izbjeglo prekomjerno nasilje ili zlostavljanje te kako bi se zaštitila sigurnost i integritet pojedinaca.

Pristrajenost i diskriminacija

Policija ne smije koristiti silu na temelju pristranosti ili diskriminacije. To znači da policajac ne smije primijeniti silu na temelju rasne, etničke, vjerske ili spolne pripadnosti pojedinca. Sve osobe moraju biti tretirane jednako i bez diskriminacije prilikom primjene sile.

Obavezno izvještavanje

Kada policajac primijeni silu, obavezan je izvijestiti o svojim postupcima. To uključuje zabilježbu svih detalja o incidentu, uključujući vrijeme, mjesto, okolnosti i razloge za upotrebu sile. Ova izvješća će biti pregledana kako bi se osiguralo da je primjena sile bila u skladu s zakonom i ovim ograničenjima.

Pomoć kolega

U situacijama kada je primjena sile potrebna, policajac može zatražiti pomoć kolega kako bi osigurao sigurnost za sve uključene strane. Pomoć kolega može smanjiti rizik od nasilja i pomoći u primjeni sile na način koji je u skladu s zakonom i ovim ograničenjima.

Odgovornost policije

Policija mora biti odgovorna za svoje postupke i primjenu sile. To znači da policajac može biti podvrgnut disciplinskim ili pravnim sankcijama ako se utvrdi da je prekoračio svoje ovlasti ili kršio propise o upotrebi sile. Ovo je važan aspekt kako bi se osiguralo povjerenje javnosti u policijski rad i zaštita građanskih prava.

Ovlaštenja policije u posebnim situacijama: Policijski nadzor u izvanrednim situacijama

U izvanrednim situacijama, kao što su prirodne katastrofe, teroristički napadi ili izbijanje zaraznih bolesti, policija može dobiti određena ovlaštenja koja nadilaze njihove redovne poslove. Ova ovlaštenja im omogućavaju da efikasno reagiraju i očuvaju javni red i sigurnost u složenim i hitnim situacijama.

Zatvaranje prostora i ograničenje kretanja

Jedno od ovlaštenja koje policija može dobiti u izvanrednim situacijama je zatvaranje određenih prostora ili ograničenje kretanja građana. To može uključivati ​​zatvaranje ulica, javnih mjesta ili cijelih gradova kako bi se spriječilo širenje opasnosti ili održala javna sigurnost.

Nadzor komunikacija

U posebnim situacijama, policija može dobiti ovlaštenje za nadzor komunikacija građana. Ovo uključuje praćenje telefonskih poziva, SMS poruka, e-mailova i drugih oblika elektroničke komunikacije. Ovi nadzori se obično provode radi sprečavanja terorističkih napada ili drugih ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti.

Ovlaštenja za nadzor prometa

Ovlaštenja za nadzor prometa

U izvanrednim situacijama, policija može dobiti ovlaštenja za nadzor prometa na putevima. To može uključivati ​​postavljanje kontrolnih točaka, provjeru identiteta i vozila, te ograničavanje prometa u određenim područjima. Ova ovlaštenja omogućavaju policiji da spriječe širenje opasnosti ili identificiraju potencijalne prijetnje.

Pohrana i tretman osumnjičene ili zaražene osobe

U izvanrednim situacijama, kada postoji prijetnja javnom zdravlju ili sigurnosti, policija može dobiti ovlaštenja za pohranu i tretman osumnjičene ili zaražene osobe. To može uključivati ​​privremeno zadržavanje osoba u karanteni, pregled osoba i provođenje testiranja na zarazne bolesti.

Trajanje ovlaštenja

Ovlaštenja policije u izvanrednim situacijama obično su privremena i ograničena na trajanje situacije koja ih je potaknula. Kada se situacija smiri, ovlaštenja obično prestaju vrijediti i policija se vraća na svoje redovne dužnosti i ovlaštenja. Međutim, policija mora biti oprezna da ovlaštenja koja dobiva ne zloupotrebljava i da postupa u skladu s zakonom i ljudskim pravima građana.

Praćenje i nadzor komunikacija: Zakonska ograničenja policijskog nadzora

Policija ima ovlasti da vrši praćenje i nadzor komunikacija u određenim slučajevima, ali ova praksa je zakonski regulirana s ciljem zaštite privatnosti građana. Zakonska ograničenja policijskog nadzora komunikacija detaljno reguliraju kada i kako policija može vršiti praćenje putem telefona, interneta i drugih komunikacijskih kanala.

Zakon propisuje da policija može vršiti nadzor komunikacija samo u cilju sprečavanja ili rješavanja teških kaznenih djela, terorizma ili drugih ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti. Policija mora dobiti poseban sudski nalog koji određuje trajanje i opseg nadzora, kao i vrstu komunikacije koju je dozvoljeno pratiti.

Vrste nadzora

Postoje različite vrste nadzora komunikacija koje policija može provesti:

 • Telefonski nadzor: Policija može pratiti telefonske razgovore, slanje i primanje SMS poruka te ostale oblike telefonske komunikacije.
 • Nadzor interneta: Policija može pratiti internet promet kako bi identificirala potencijalne prijetnje i utvrdila izvor kriminalnih aktivnosti.
 • Praćenje elektroničke pošte: Policija može pratiti razmjenu elektroničke pošte kako bi prikupila dokaze o kaznenim djelima.
 • Praćenje društvenih mreža: Policija može pratiti aktivnosti na društvenim mrežama radi identifikacije osoba koje su uključene u kriminalne aktivnosti ili terorizam.

Zaštita privatnosti

Unatoč ovlastima policije da vrši nadzor komunikacija, zakon također propisuje niz ograničenja i mjera za zaštitu privatnosti građana. Policija mora postupati u skladu s načelom proporcionalnosti, što znači da nadzor ne smije biti pretjeran i neopravdan u odnosu na svrhu koju progoni.

Također, policija mora osigurati sigurno pohranjivanje prikupljenih podataka i brisati ih nakon što više nisu potrebni za nadzor ili postupak. Korištenje prikupljenih podataka ograničeno je samo na svrhe koje su u skladu s odobrenjem suda.

Građani također imaju pravo biti obaviješteni ako su podvrgnuti nadzoru komunikacija, osim u slučajevima kada bi otkrivanje te informacije moglo ugroziti istragu ili javnu sigurnost.

Ograničenja policijskog nadzora Zakonska osnova
Policija ne smije vršiti nadzor bez sudskog naloga Zakon o kaznenom postupku
Nadzor mora biti proporcionalan svrsi koju progoni Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Prikupljeni podaci moraju biti sigurno pohranjeni i brisani nakon isteka roka čuvanja Zakon o zaštiti osobnih podataka
Građani imaju pravo biti obaviješteni o nadzoru (osim u iznimnim slučajevima) Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

U svjetlu ovih zakonskih ograničenja, važno je da policija koristi nadzor komunikacija samo u skladu s jasno određenim uvjetima i da se poštuju prava građana na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

FAQ:

Koja su zakonska ograničenja policijskih ovlasti?

Zakonska ograničenja policijskih ovlasti su postavljena kako bi se zaštitila prava građana i osigurala primjena zakona na pravedan i pravilan način. Policija ne smije koristiti prekomjernu silu, mučiti ili tretirati građane na nehuman način. Također, policija ne smije nezakonito ulaziti u privatne domove, vršiti pretragu bez valjanog naloga ili pritišćući optužene da priznaju krivicu.

Koje ovlasti ima policija?

Policija ima različite ovlasti kako bi održavala red, sigurnost i provodila zakone. To uključuje nadzor prometa, uhićenja osumnjičenih za kaznena djela, održavanje javnog reda i mira, kontrolu granica, zaštitu života i imovine građana te pružanje pomoći u hitnim situacijama.

Zašto je važno da policija poštuje zakonska ograničenja?

Važno je da policija poštuje zakonska ograničenja jer to osigurava pravednost i zaštitu prava građana. Kada policija prekorači svoje ovlasti ili krši zakon, to može dovesti do nepravde, zloupotrebe i kršenja ljudskih prava. Poštivanje zakonskih ograničenja također jača povjerenje građana u policiju i pravosudni sustav.

Kako građani mogu zaštititi svoja prava od eventualnih zloupotreba policijskih ovlasti?

Građani mogu zaštititi svoja prava od eventualnih zloupotreba policijskih ovlasti tako što će biti informirani o svojim pravima i postupcima policije. U slučaju nepravde ili zloupotrebe, građani mogu podnijeti pritužbu nadležnim institucijama, kao što su unutarnji nadzor policije ili pravosudni organi. Također, građani mogu potražiti pravnu pomoć ili se obratiti nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava.