Kada se plaća PDV: porezna obveza i rokovi u Hrvatskoj

Kada se plaća PDV

Kada Se Plaća Pdv

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je porez koji se primjenjuje na sve proizvode i usluge koje se prodaju u Hrvatskoj. Svaka tvrtka koja je obveznik PDV-a mora prikupiti taj porez od svojih kupaca i redovito ga plaćati na državni proračun. Ovaj porez može biti znatan teret za poduzetnike, ali je nužan izvor prihoda za državu.

Kada se točno plaća PDV? Prema hrvatskom zakonodavstvu, tvrtke su obvezne podnijeti PDV prijavu do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. To znači da tvrtke trebaju podnijeti prijavu i platiti PDV na sve prodane proizvode i usluge tijekom prethodnog mjeseca. Na primjer, za prodaju u siječnju, PDV prijava treba biti podnesena do 20. veljače.

Također je važno napomenuti da postoje različite stope PDV-a ovisno o vrsti proizvoda ili usluge. U Hrvatskoj postoje opća stopa PDV-a od 25% koja se primjenjuje na većinu proizvoda i usluga, s nižim stopama PDV-a od 13% i 5% koje se primjenjuju na određene proizvode i usluge kao što su hrana i lijekovi.

Poduzetnici trebaju pažljivo pratiti svoje prihode i troškove i osigurati da pravilno prikupljaju i plaćaju PDV kako bi izbjegli bilo kakve porezne nepravilnosti i sankcije. Važno je savjetovati se s poreznim stručnjakom kako bi se osiguralo da se PDV pravilno obračunava i plaća u skladu s hrvatskim zakonodavstvom.

U zaključku, PDV je važan porez u Hrvatskoj koji se primjenjuje na gotovo sve proizvode i usluge. Tvrtke su obvezne redovito podnositi PDV prijavu i plaćati porez na državni proračun. Pravilno evidentiranje i plaćanje PDV-a ključno je za pridržavanje hrvatskog poreznog zakonodavstva i izbjegavanje bilo kakvih poreznih nepravilnosti.

Kada se plaća PDV

PDV, ili porez na dodanu vrijednost, u Hrvatskoj se plaća prema posebnim rokovima i pravilima. Obveznici PDV-a dužni su obračunavati i plaćati ovaj porez u skladu s odredbama Zakona o PDV-u.

Općenito, PDV se plaća po naplaćenom iznosu dobara ili usluga. To znači da se PDV plaća u trenutku kad je naplata izvršena ili kada je roba ili usluga isporučena, ovisno o tome što se dogodi prvo.

Rokovi za plaćanje PDV-a u Hrvatskoj ovise o vrsti obračunskog razdoblja. Ukoliko se radi o mjesečnom obračunskom razdoblju, PDV mora biti plaćen najkasnije do 20. dana u mjesecu koji slijedi nakon obračunskog razdoblja. Ako se radi o kvartalnom obračunskom razdoblju, PDV mora biti plaćen najkasnije do 20. dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka obračunskog razdoblja.

Važno je napomenuti da je za podnošenje obrasca PDV-a također postavljen rok. Obveznik PDV-a mora podnijeti obrazac PDV-a najkasnije do 15. dana nakon isteka obračunskog razdoblja.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem PDV-a, obveznik može biti sankcioniran novčanom kaznom ili drugim zakonom propisanim mjerama. Stoga je važno poštivati rokove za plaćanje PDV-a i pravilno izvršiti njegovo obračunavanje i prijavljivanje.

Porezna obveza

Porezna obveza u Hrvatskoj odnosi se na obvezu plaćanja PDV-a (Poreza na dodanu vrijednost) koji se odnosi na isporuku dobara i usluga. PDV je indirektni porez koji se plaća na svakoj razmjeni dobara i usluga u zemlji.

You might be interested:  Alimentacija ako je otac u inozemstvu

PDV se obračunava kao postotak prema cijeni dobara ili usluge, a visina postotka može se razlikovati ovisno o vrsti dobara ili usluge. Osnovna stopa PDV-a u Hrvatskoj je 25%, dok se neke usluge i dobra oporezuju s nižom stopom od 13%, 5% ili su izuzeta od PDV-a.

Obveznici PDV-a u Hrvatskoj su pravne i fizičke osobe koje isporučuju dobra i usluge te ostvaruju godišnji promet veći od određenog iznosa. Obveznici registrirani za PDV dužni su podnijeti mjesečne ili tromjesečne porezne prijave te uplatiti iznos PDV-a poreznoj upravi.

PDV obveznici

Pravne osobe obvezne registrirati se za PDV u Hrvatskoj su:

– Obrtnici čiji je promet veći od 300.000 kuna godišnje

Fizičke osobe obvezne registrirati se za PDV u Hrvatskoj su:

– Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost s godišnjim prometom većim od 300.000 kuna

Prvenstveno je važno da obveznik PDV-a pravilno evidentira svoju poreznu obvezu, te da predmetnu prijavu podnese u propisanom roku kako bi izbjegao kaznene mjere.

Rokovi plaćanja PDV-a

PDV se mora plaćati prema utvrđenim rokovima, kako bi se izbjegle kazne i sankcije. Rokovi plaćanja PDV-a u Hrvatskoj su propisani u članku 75. Zakona o PDV-u i ovise o razdoblju za koje se obavlja obračun PDV-a. U nastavku su navedeni glavni rokovi plaćanja:

Obračun PDV-a na mjesečnoj osnovi

Razdoblje Rok plaćanja
Mjesto porezne obveze u Republici Hrvatskoj do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Mjesto porezne obveze u inozemstvu do 25. dana u mjesecu za prethodni mjesec

Obračun PDV-a na tromjesečnoj osnovi

Obračun PDV-a na tromjesečnoj osnovi

Ako je porezni obveznik odobren za obračun PDV-a na tromjesečnoj osnovi, rokovi plaćanja su sljedeći:

Razdoblje Rok plaćanja
Mjesto porezne obveze u Republici Hrvatskoj do 20. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje
Mjesto porezne obveze u inozemstvu do 25. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje

Ukoliko rok za plaćanje PDV-a pada na neradni dan, rok se pomjera na prvi sljedeći radni dan.

Važno je napomenuti da su ovi rokovi samo za plaćanje PDV-a, a ne i za predaju PDV prijave. PDV prijava se uobičajeno mora predati do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, bez obzira na razdoblje obračuna PDV-a.

Obveznici PDV-a

Obveznik PDV-a je svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost i koja ispunjava određene kriterije propisane zakonom. Prema Zakonu o PDV-u, obveznici PDV-a su:

Vrsta obveznika Godišnji promet (u kunama)
Mali obveznici Manji ili jednak 300.000
Srednji obveznici Između 300.001 i 7.500.000
Veliki obveznici Veći od 7.500.000

Također, obveznicima PDV-a mogu biti i posebni obveznici, kao što su uvoznici i izvoznici, financijske institucije, javna tijela i organizacije, kao i neke specifične djelatnosti koje su izričito navedene u zakonu.

Obveza registracije za PDV nastaje kada obveznik ostvari godišnji promet veći od 300.000 kuna, osim ako ne zadovoljava uvjete za oslobođenje od PDV-a. Obveznik koji ostvaruje promet ispod propisanog iznosa može se dobrovoljno registrirati za PDV.

Osnovica za PDV

Osnovica za PDV predstavlja ukupan iznos robe ili usluga na koji se primjenjuje porez na dodanu vrijednost. Osnovica se izračunava na temelju naknade ili protuvrijednosti za isporučenu robu ili uslugu, uključujući sve poreze, davanja i druga slična plaćanja koja se odnose na tu isporuku.

Prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, osnovica za PDV uključuje sve naknade koje poduzetnik prima ili treba primiti u vezi s isporukom dobara ili usluga, uključujući i troškove utovara, istovara, pakiranja i osiguranja, kao i naknadu za dobivenu robu u zamjenu.

You might be interested:  Minimalna plaća u Hrvatskoj

Kada je riječ o međunarodnoj trgovini, osnovica za PDV uključuje i carinu, troškove transporta i druge troškove koji su povezani s isporukom dobara.

Važno je napomenuti da cijena ili naknada koju poduzetnik naplaćuje za robu ili usluge predstavlja osnovicu za PDV, osim u slučajevima kada je uključena odgovarajuća iznimka propisana Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Poduzetnik koji obavlja oporezive isporuke dobara ili usluga obvezan je izračunati PDV na osnovicu i naplatiti ga svojim kupcima. Osnovica za PDV često se koristi i za izračunavanje iznosa PDV-a koji poduzetnik treba platiti državi.

Osnovne stope PDV-a

PDV (porez na dodanu vrijednost) je porez koji se plaća na potrošnju dobara i usluga. Osnovne stope PDV-a u Hrvatskoj su:

Opća stopa PDV-a

 • Opća stopa PDV-a u Hrvatskoj iznosi 25%. Ova stopa se primjenjuje na većinu dobara i usluga koje se prodaju u zemlji.

Snižena stopa PDV-a

 • Snižena stopa PDV-a u Hrvatskoj je 13%. Ova stopa se primjenjuje na određene dobra i usluge, kao što su hrana, lijekovi, knjige, novine, ulaznice za kulturne i sportske događaje.

Pravilno određivanje i plaćanje PDV-a važno je za sve porezne obveznike u Hrvatskoj kako bi se izbjegli mogući porezni prekršaji i sankcije.

Odgođeno plaćanje PDV-a

U određenim slučajevima, poduzetnici mogu zatražiti odgodu plaćanja PDV-a. Razlozi za odgodu mogu biti financijska teškoća ili privremena nemogućnost plaćanja tog poreza. Osobe koje žele odgoditi plaćanje PDV-a moraju podnijeti zahtjev nadležnoj poreznoj upravi.

Ako se odobri odgoda plaćanja PDV-a, poduzetnici moraju poštovati određene uvjete. Obično se zahtijeva plaćanje kamata na odgođeni iznos PDV-a. Također, poduzetnici mogu biti obvezni dostaviti dodatne financijske informacije ili osigurati jamstvo za iznos odgođenog PDV-a.

Postoje specifične situacije u kojima se odgoda plaćanja PDV-a automatski odobrava. Primjerice, kada se poduzetnik suočava s prirodnim katastrofama ili drugim nepredvidivim situacijama koje značajno utječu na njegovu sposobnost plaćanja poreza.

U Hrvatskoj se rok za plaćanje PDV-a odgađa za najviše šest mjeseci. Nakon tog perioda, poduzetnik mora platiti odgođeni PDV iznos, uključujući kamate.

Odgođeno plaćanje PDV-a može biti korisno sredstvo za poduzetnike koji privremeno imaju problema s likvidnošću, ali važno je imati na umu da se kamate mogu nagomilavati tijekom razdoblja odgode. Stoga je važno dobro razmotriti prednosti i nedostatke prije podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja PDV-a.

Obvezno evidentiranje PDV-a

Prema Zakonu o PDV-u, porezni obveznici u Hrvatskoj su dužni obvezno evidentirati PDV na svojim izdanima računima i primljenim računima. Ovo se odnosi na sve poslovne subjekte koji prelaze određeni godišnji promet, kao i na određene vrste isporuka dobra i usluga.

Obvezno evidentiranje PDV-a obuhvaća sljedeće elemente:

 1. Računi s PDV-om: Svi računi koje izdajete moraju sadržavati ispravno izračunat PDV, koji je prikazan odvojeno od osnovice.
 2. Broj PDV-a: Porezni obveznici moraju imati vlastiti jedinstveni broj PDV-a koji se koristi prilikom evidentiranja PDV-a na računima.
 3. Evidencija ulaznog i izlaznog PDV-a: Porezni obveznici moraju voditi evidenciju o ulaznom i izlaznom PDV-u, uključujući primljene račune s PDV-om i izdane račune s PDV-om.

Pravila o izuzećima

Postoje određene situacije u kojima porezni obveznici nisu obvezni evidentirati PDV. To uključuje:

 • Evidentiranje PDV-a kad god je promet manji od propisanog iznosa;
 • Određene vrste transakcija koje su oslobođene PDV-a prema Zakonu o PDV-u;
 • Specifične vrste registriranih poljoprivrednika i malih poduzetnika kojima Zakon o PDV-u omogućava odgodu evidencije PDV-a.
You might be interested:  Zahtjev za OIB: Koraci i informacije koje trebate znati

Kazne za nepoštivanje obveze evidentiranja PDV-a

Nepoštivanje obveze evidentiranja PDV-a može rezultirati sankcijama. Porezni obveznici koji ne pridržavaju se pravila evidentiranja PDV-a izloženi su novčanim kaznama i drugim financijskim posljedicama.

Stoga je važno da porezni obveznici budu pažljivi pri evidenciji PDV-a i pravilno izdaju račune kako bi izbjegli neželjene sankcije.

Kazne za nepoštivanje PDV-obveza

Kazne za nepoštivanje PDV-obveza u Hrvatskoj mogu biti različite, ovisno o težini prekršaja i namjeri počinitelja. Kazne se mogu kretati od novčanih kazni do zatvorskih kazni.

Uobičajene kazne za nepoštivanje PDV-obveza uključuju:

 1. Novčane kazne: Novčane kazne za nepoštivanje PDV-obveza uobičajeno se određuju na temelju visine utajenog PDV-a ili neisplaćenog PDV-a. Visina novčane kazne ovisi o procijenjenoj šteti i može biti značajna. Kazne se mogu odrediti i početnom kaznom te dodatnim kaznama uz nagodbu s poreznim tijelima.
 2. Upravne kazne: Porezna uprava ima ovlasti izreći upravne kazne za nepoštivanje PDV-obveza. Ove kazne uključuju opomene, oduzimanje poreznih olakšica ili privilegija, privremeno isključenje iz PDV-sustava ili privremeno zatvaranje poslovnih prostora.
 3. Zatvorske kazne: U slučajevima teških prekršaja ili namjerne utaje PDV-a, sud može izreći zatvorsku kaznu. Ova kazna rezervirana je za najteže povrede propisa i može rezultirati zatvaranjem počinitelja u zatvoru određeno vrijeme.

Kada se otkrije nepoštivanje PDV-obveza, porezna uprava može pokrenuti postupak protiv počinitelja i izreći kazne. Važno je pridržavati se svih PDV-obveza kako bi se izbjegla kazna i eventualne druge neugodnosti.

FAQ:

Koje su osnovne informacije o plaćanju PDV-a u Hrvatskoj?

PDV (porez na dodanu vrijednost) je porez koji plaćaju poduzetnici na dodanu vrijednost svojih proizvoda i usluga. U Hrvatskoj je PDV uveden 1998. godine i trenutno iznosi 25%. Poduzetnici su obvezni registrirati se za PDV ako ostvare godišnji promet veći od 300.000 kuna. PDV se mora obračunavati i plaćati svaki put kada se obavlja prodaja proizvoda ili pruža usluga.

Koje su stope PDV-a u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoje tri stope PDV-a: 25%, 13% i 5%. Osnovna stopa od 25% primjenjuje se na većinu proizvoda i usluga. Snižena stopa od 13% primjenjuje se na određene proizvode, poput hrane i određenih farmaceutskih proizvoda. Najniža stopa od 5% primjenjuje se na određene essentialne proizvode, kao što su dječja hrana, knjige i lijekovi na recept.

Koje su obveze poduzetnika u vezi s PDV-om?

Poduzetnici koji ostvare godišnji promet veći od 300.000 kuna obvezni su registrirati se za PDV i voditi propisane evidencije. Oni moraju periodično prijaviti i platiti PDV nadležnoj poreznoj upravi. Također, moraju izdati račune s PDV-om za svoje usluge ili proizvode i pravilno obračunati PDV u njima.

Kako se obračunava PDV?

PDV se obračunava kao postotak na cijenu proizvoda ili usluge. Na primjer, ako je osnovna stopa PDV-a 25% i cijena proizvoda je 100 kuna, PDV će biti 25 kuna, što znači da će ukupna cijena biti 125 kuna.

Koje su kazne za neplaćanje PDV-a ili nepoštivanje PDV propisa?

Kazne za neplaćanje PDV-a ili nepoštivanje PDV propisa mogu biti visoke. Kazne se temelje na ozbiljnosti prekršaja i mogu iznositi do nekoliko desetaka tisuća kuna. Također, porezna uprava može provoditi inspekcije i auditiranja kako bi provjerila jesu li poduzetnici ispravno obračunali i platili PDV.

Koliko iznosi PDV u Hrvatskoj?

PDV, ili porez na dodanu vrijednost, u Hrvatskoj iznosi 25%. To znači da se na svaku kupnju ili transakciju obračunava PDV u iznosu od 25%.