Vad Är Jehovas Vittnen - Portal hrvatskih arhitekata

Vad Är Jehovas Vittnen

Vad Är Jehovas Vittnen

Jehovas Vittnen är en religiös rörelse som grundades i slutet av 1800-talet i USA av Charles Taze Russell. Rörelsen har sedan dess spridit sig över hela världen och har idag miljontals medlemmar. Jehovas Vittnen är kända för sin starka tro på bibeln och sitt engagemang i att sprida sitt budskap genom predikningar och dörrknackning.

En av de framträdande egenskaperna hos Jehovas Vittnen är deras tro på att de är det enda sanna kristna samfundet och att deras tolkning av bibeln är den korrekta. De tror på att Gud kommer att ingripa i mänsklighetens historia genom att upprätta sitt rike på jorden och att endast Jehovas Vittnen kommer att bli räddade och leva i detta rike.

“Jehovas Vittnen tror att en del av Guds plan är att informera och utbilda människor om hans budskap genom användning av tidskrifter som Vakttornet och Vakna! De är också kända för sina regelbundna predikningar av dörrknackning.”

Jehovas Vittnen utmärker sig också genom sin stränga moral och etik. De avstår från att delta i politik och militära aktiviteter och tar avstånd från njutningar som alkohol, tobak och droger. De är även kända för att vara mycket organiserade och ha ett starkt gemenskapligt band mellan sina medlemmar.

Contents

Vad Är Jehovas Vittnen?

Jehovas Vittnen är en religiös rörelse som grundades i USA på 1870-talet av Charles Taze Russell. De betraktar sig själva som kristna och tror på Bibelns auktoritet. Här är några viktiga fakta om Jehovas Vittnen:

Tro och övertygelser

  • Jehovas Vittnen tror på en personlig relation med Jehova (Gud) och att Jesus Kristus är Guds son.
  • De tror att Bibeln är Guds ord och följer den bokstavligt i sin tolkning.
  • Jehovas Vittnen tror att jorden kommer att förvandlas till en paradisisk plats efter världens undergång och att endast de som är trogna Jehova kommer att överleva.
  • De tror att Jesu återkomst skedde osynligt år 1914 och att han sedan dess har styrt över världen från sin himmelska tron.

Guds rike och frälsningen

Jehovas Vittnen tror att Guds rike är en regering i himlen som kommer att etableras på jorden i framtiden. De strävar efter att sprida kunskapen om Guds rike och att hjälpa människor att bli tronföljare och bli räddade i Armageddon.

Samfundets organisation och aktiviteter

Jehovas Vittnen är organiserade i en strukturerad hierarki med en centralstyrd organisation kallad Watchtower Bible and Tract Society. De anses vara en missionerande organisation och deras medlemmar är aktivt engagerade i att predika dör till dörr, distribuera Bibelstudieböcker och hålla religiösa möten.

Motstånd och kontroverser

Jehovas Vittnen har mött motstånd och kritik från vissa grupper och samhällen på grund av sina kontroversiella övertygelser och praktiker. Exempelvis avlider många av deras medlemmar från transfusionskrävande medicinska procedurer på grund av deras vägran att ta emot blodtransfusioner.

Statistik och medlemskap

Enligt deras officiella hemsida hade Jehovas Vittnen över 8,7 miljoner aktiva medlemmar globalt år 2020. De har många lokala församlingar runt om i världen och deras verksamhet bedrivs på över 240 språk.

Antal aktiva Jehovas Vittnen efter region (2020)
Region Antal medlemmar
Nordamerika 1,4 miljoner
Latinamerika 3,9 miljoner
Europa 1,3 miljoner
Afrika 1,1 miljoner
Asien och Oceanien 1 miljon

En översikt över deras tro och praxis

  • Jehovas vittnen är en religiös rörelse som grundades på 1800-talet i USA.
  • De betraktar Bibeln som Guds ord och tror på en strikt tolkning av dess läror.
  • En viktig del av deras tro är att Jehova är den enda sanna Guden och att Jesus Kristus är hans son.
  • De tror på att Jesus Kristus är Guds verktyg för att frälsa människor och att hans död på korset är en viktig del av frälsningsplanen.
  • Jehovas vittnen tror på att endast 144 000 utvalda individer kommer att bli frälsta och leva i himlen som Guds medregenter.
  • Regeringsformen i den himmelska kungariket, tror de, kommer att ersätta mänskliga regeringar och skapa en förbättrad värld utan synd och död.

För att nå himlen och överleva Guds dom, måste människor leva i enlighet med Jehovas vittnens lära och följa deras etiska principer. Bland dessa ingår att undvika blodtransfusioner, att inte delta i politik eller militär och att avstå från sexuellt beteende utanför äktenskapet.

Deras evangeliseringsarbete är välkänt, och de är kända för att knacka dörr och dela ut tidskrifter och andra religiösa material.

You might be interested:  Vad Är En Narcissist Rädd För

Jehovas vittnen genomför också regelbundna bibelläsningar och andaktsgudstjänster, som de kallar “vittnesbördsmöten” och “kongresser”. Vid dessa tillfällen undervisar de om sin tro och delar personliga erfarenheter.

Tabell över centrala doktriner i Jehovas vittnen

Doktrin Kort beskrivning
Treenigheten Jehovas vittnen förkastar tron på den kyrkliga treenigheten och tror istället att Jesus Kristus är Guds son och att Gud är en separat och distinkt person.
Nyckeln till evigt liv Vad man måste göra för att uppnå evigt liv enligt Jehovas vittnen, inklusive att följa deras lära och regler.
Profetior Jehovas vittnen tror på att Bibelns profetior har uppfyllts genom historien och att de kan tolkas för att förutsäga framtida händelser.
Helvete och odödliga själar Jehovas vittnen tror på att människor som inte är frälsta kommer att förintas, snarare än att plågas i evig tortyr i helvetet, och att människan inte har en odödlig själ.

Jehovas Vittnens historia och ursprung

Jehovas Vittnen är en religiös rörelse som grundades i slutet av 1800-talet i USA av en man som heter Charles Taze Russell. Russell var en bibelstudent och lämnade sin tidigare lutherska tro för att starta en egen rörelse som skulle fokusera på hans tolkning av den kristna tron.

Russell och hans anhängare ansåg att de kristna kyrkorna hade avvikit från bibelns läror och de ville återvinna den ursprungliga kristna tron. De betonade att en nära personlig relation med Gud var viktig och att de var kallade att predika hans budskap till människor runt om i världen.

Under 1930-talet gick rörelsen igenom en del förändringar under ledning av Joseph Franklin Rutherford. Rutherford betonade vikten av att använda Guds namn, Jehova, och ändrade rörelsens namn till Jehovas Vittnen. Han fick också medlemmarna att engagera sig i aktiv predikan och distribuera religiös litteratur.

Jehovas Vittnens teologi bygger på en egen tolkning av bibeln. De tror att Gud är allmäktig och den enda sanna Guden, att Jesus Kristus är Guds son men inte en del av en treenig Gud, och att det inte finns något evigt helvete utan att de ogudaktiga kommer att förstöras och att endast de rättfärdiga kommer att få evigt liv på jorden.

Idag finns det miljontals Jehovas Vittnen runt om i världen. De är kända för sin dörr-till-dörr-predikan och sin beredskap att dela med sig av sin tro med andra människor. De håller också regelbundna gudstjänster i sina kungahus och studerar bibeln tillsammans i mindre grupper.

De centrala doktrinerna inom Jehovas Vittnen

Jehovas Vittnen är en religiös rörelse som har några centrala doktriner som är grundläggande för deras tro och lära. Dessa doktriner formas av deras tolkning av Bibeln. Här är några av de centrala doktrinerna inom Jehovas Vittnen:

1. Troen på Jehova som den enda sanna Guden

Jehovas Vittnen tror att det bara finns en enda sann Gud och att hans namn är Jehova. De anser att detta namn är en korrekt översättning av Guds namn som nämns i Gamla testamentet och att det är viktigt att använda detta specifika namn för att visa respekt för Gud.

2. Jesus Kristus som Guds son och frälsare

Jehovas Vittnen betraktar Jesus Kristus som Guds son och tror att han är den frälsare som Gud har sänt till världen. De anser dock att Jesus inte är Gud själv utan istället en fullkomlig skapad varelse som har ansvaret för att verkställa Guds vilja.

3. Bibeln som det enda och ofelbara ordet från Gud

För Jehovas Vittnen är Bibeln den enda auktoritativa källan till sanning och den tolkas bokstavligt. De betraktar Bibeln som Guds inspirerade ord och tror att den måste efterföljas och tillämpas noggrant för att leva ett rättfärdigt liv.

4. Vittnet och spridandet av Guds rike

4. Vittnet och spridandet av Guds rike

En viktig tro inom Jehovas Vittnen är att de betraktar sig själva som Guds vittnen och att det är deras uppgift att sprida Guds rike genom att predika och ge vittnesbörd för andra människor om deras tro och lära. De ser det som en plikt att vara aktivt involverad i detta arbete och att följa Jesu uppmaning att göra alla till lärjungar.

5. Det kommande riket på jorden

Jehovas Vittnen tror att det kommer en tid då Gud kommer att etablera sitt rike på jorden och att det kommer att ske genom en stor och definitiv händelse som kallas Harmagedon. De tror att endast de som har visat trofasthet mot Jehova kommer att överleva Harmagedon och få leva i det kommande Guds rike på jorden.

Dessa är några av de centrala doktrinerna inom Jehovas Vittnen, men det finns fler aspekter av deras tro och lära. Dessa doktriner formar deras värderingar och livsstil och utgör grunden för deras gemenskap och gudstjänst.

Hur Jehovas Vittnen organiserar sig

Jehovas Vittnen är en religiös organisation som är känd för sin strukturerade och hierarkiska organisation. Nedan följer en beskrivning av hur Jehovas Vittnen organiserar sig.

Brödraskapet

Jehovas Vittnen organiseras i brödraskapet, vilket är den övergripande strukturen för organisationen. Brödraskapets uppgift är att styra och leda de olika församlingarna och sprida budskapet om Jehova. Brödraskapet består av äldstebröder som valts ut bland Jehovas Vittnens församlingsmedlemmar. Varje församling har en grupp äldstebröder som ansvarar för att leda församlingen och hålla regelbundna möten och gudstjänster.

Församlingarna

Jehovas Vittnen är uppdelade i församlingar, som i sin tur är uppdelade i mindre grupper eller “kretsar”. En församling kan omfatta flera hundra Jehovas Vittnen och är den närmaste gemenskapen för medlemmarna. Varje församling har en styrelse av äldstebröder som ansvarar för att organisera möten och aktiviteter för medlemmarna.

Gudstjänster och möten

Jehovas Vittnen håller regelbundna gudstjänster och möten där medlemmarna får lära sig mer om Jehovas budskap och studera Bibeln. Gudstjänsterna hålls oftast i Kingdom Halls, speciella byggnader som ägs av Jehovas Vittnen. Under mötena deltar medlemmarna i sång och bön och lyssnar på predikningar och föredrag.

Undervisning och utbildning

Jehovas Vittnen lägger stor vikt vid undervisning och utbildning av sina medlemmar. Varje Jehovas Vittne förväntas delta i regelbundna bibelstudier och diskussioner för att fördjupa sin förståelse för Jehovas budskap. Dessutom finns det olika utbildningsprogram och kurser tillgängliga för dem som vill engagera sig mer inom organisationen och tjäna som exempelvis predikanter eller missionärer.

You might be interested:  Propp I Fingret Vad Göra

Organisationsstruktur

Jehovas Vittnen har en tydlig organisationsstruktur där ledarskapet är centraliserat och beslutsfattandet sker topp ner. Organisationen leds av en styrelse av äldstebröder som utgör den högsta makten inom Jehovas Vittnen. De tar beslut om viktiga frågor och riktlinjer för organisationen. Under äldstebröderna finns olika nivåer av ledarskap, bland annat regionella och lokalnivåer, som ansvarar för att stödja och övervaka församlingarna och medlemmarna.

Samhällsengagemang

Jehovas Vittnen är kända för sitt samhällsengagemang och deras önskan att sprida sitt budskap till så många människor som möjligt. De är aktiva inom områden som mission, bibelstudier och hjälpinsatser. Jehovas Vittnen deltar regelbundet i offentliga evenemang och kampanjer för att uppmärksamma sin tro och sprida budskapet om Jehova.

Organisationsstruktur för Jehovas Vittnen
Nivå Ansvar
Äldstebröder Styra och leda brödraskapet
Regionella ledare Stödja och övervaka församlingarna inom en region
Lokala ledare Stödja och övervaka församlingarna på lokal nivå
Församlingsstyrelse Organisera möten och aktiviteter för medlemmarna
Medlemmar Deltar i gudstjänster och aktiviteter, sprider budskapet om Jehova

Detta är en övergripande beskrivning av hur Jehovas Vittnen organiserar sig. Organisationen har en tydlig struktur och hierarki för att säkerställa att budskapet om Jehova kan spridas och organiseras effektivt.

Jehovas Vittnens viktiga religiösa ceremonier och helgdagar

Dopet

Ett av de viktigaste religiösa ceremonierna inom Jehovas Vittnen är dopet. Dopet är en symbolisk handling där en person visar sitt beslut att följa Jehovas Vittnens läror och bli en del av församlingen. Detta sker genom att personen döps i vatten och tar på sig ett nytt liv i enlighet med Bibelns budskap.

Måltiden

En annan viktig ceremoni inom Jehovas Vittnen är måltiden. Måltiden är en årlig ceremoni där medlemmarna samlas för att minnas Jesu död och offrandet han gjorde för människans synder. Under ceremonin delar medlemmarna bröd och vin som symboliserar Jesu kropp och blod.

Minnesstund

Jehovas Vittnen har även särskilda minnesstunder för att hedra och minnas viktiga händelser och personer i deras tro. Till exempel hålls årliga minnesstunder för att komma ihåg Jesus födelse och hans uppståndelse.

Högtider

Som Jehovas Vittnen firar man inte traditionella religiösa helgdagar såsom jul och påsk eftersom de anser att dessa firanden har hedniskt ursprung. Istället fokuserar de på att fira sina egna religiösa högtider, såsom minnesstunderna, där de samlas för att minnas viktiga händelser inom deras tro.

Kongresser och sammankomster

Jehovas Vittnen har regelbundet kongresser och sammankomster där medlemmarna samlas för att lyssna på predikningar, undervisningar och diskutera sin tro med varandra. Dessa evenemang är viktiga för medlemmarna att stärka sin andliga tro och gemenskap med sina trosfränder.

Viktiga ceremonier och helgdagar hos Jehovas Vittnen
Ceremonier Kommentar
Dopet Symbolisk handling som visar beslutet att följa Jehovas Vittnens läror.
Måltiden Årlig ceremoni för att minnas Jesu död och offrandet han gjorde för människors synder.
Minnesstund Speciella minnesstunder för att hedra och minnas viktiga händelser och personer i tron.
Högtider Firar egna religiösa högtider istället för traditionella helgdagar som har hedniskt ursprung.
Kongresser och sammankomster Regelbundna evenemang där medlemmarna samlas för att stärka sin tro och gemenskap.

Som Jehovas Vittnen är dessa ceremonier och helgdagar viktiga för medlemmarna att uttrycka sin tro och gemenskap med sin trosfamilj.

Den bibliska tolkningsmetoden inom Jehovas Vittnen

Inom Jehovas Vittnen tillämpas en strikt biblisk tolkningsmetod för att förstå och tillämpa Bibelns läror och principer. Denna tolkningsmetod är grundad på övertygelsen att Bibeln är Guds ord och därmed den ultimata källan till sanning och vägledning.

Bibeln som Guds ord

För Jehovas Vittnen är Bibeln central i deras tro och livsstil. De anser att Bibeln är inspirerad av Gud och är hans sätt att kommunicera med mänskligheten. De tror att varje bok och varje vers i Bibeln är relevant och har något att lära oss idag.

Bibeln som enhetlig

Jehovas Vittnen tror också att Bibeln är enhetlig och att varje del av den harmoniserar med resten av Skriften. De tror att det inte finns några motsättningar eller felaktigheter i Bibeln, även om vissa delar kan vara svåra att förstå eller tolka.

Bibeln som bästa tolkningsnyckeln

Jehovas Vittnen använder Bibeln som sin främsta tolkningsnyckel för att förstå och tolka Skriften. De tror att det är viktigt att läsa och studera Bibeln noggrant för att få en korrekt förståelse av dess budskap. De använder sig också av Bibelns kontext, parallella verser och Bibelns egna förklaringar för att förklara och tolka olika bibelställen.

Studiepublikationer och undervisning

Förutom att studera Bibeln själv använder sig Jehovas Vittnen av studiepublikationer och undervisning från det centrala avsnittet av Jehovas Vittnen för att få ytterligare insikt och förståelse för Bibelns läror och principer. Dessa publikationer och undervisning baseras dock alltid på Bibelns läror och principer och förstärker den bibliska tolkningsmetoden.

Användning av bibliska exempel och illustrationer

För att förtydliga och illustrera sina läror och principer använder sig Jehovas Vittnen ofta av exempel och illustrationer från Bibeln. De tror att dessa bibliska exempel och illustrationer hjälper till att förklara och tillämpa Bibelns budskap på ett praktiskt och tillämpbart sätt.

Sammanfattningsvis strävar Jehovas Vittnen efter att tillämpa en noggrann och biblisk tolkningsmetod för att förstå och tillämpa Bibelns läror och principer. De tror på Bibelns auktoritet och använder den som sin primära källa för sanning och vägledning.

Den viktiga rollen av evangelisering inom Jehovas Vittnen

Evangelisering är en central del av Jehovas Vittnens trosutövning och strävan att sprida sitt budskap över hela världen. Det spelar en viktig roll i att uppfylla deras uppdrag och främjar deras engagemang att följa Jesus Kristus föredöme.

Uppdraget att evangelisera

Jehovas Vittnen tror att de har fått ett uppdrag direkt från Gud att sprida sitt budskap och förkunna hans rike. De tror att det är deras plikt att nå ut till så många människor som möjligt och erbjuda dem möjligheten att bli en del av Guds rike och få evigt liv.

You might be interested:  Applion Nordic Ab Vad Är Det

Detta uppdrag återfinns i Bibeln, där Jesus befaller sina lärjungar att “gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matteus 28:19). Jehovas Vittnen ser sig själva som moderna lärjungar och ser detta uppdrag som något som gäller dem alla.

Metoder för evangelisering

För att uppfylla sitt uppdrag använder Jehovas Vittnen olika metoder för evangelisering. De besöker regelbundet människor i deras hem för att presentera sina skrifter och för att tala om sitt budskap. De använder också Internet och andra moderna kommunikationsverktyg för att sprida information om sin tro.

En annan viktig metod är att organisera bibelstudier och trosutbildning i sina lokala församlingar. Genom att lära ut principer och lärosatser från deras bibelskolor hjälper de medlemmarna att utveckla en bättre förståelse för sin tro och ger dem verktyg att dela med sig av detta till andra.

Resultat och betydelse av evangelisering

Genom sin evangeliseringsinsats har Jehovas Vittnen lockat miljontals människor att intressera sig för deras tro. De betraktar det som en betydelsefull prestation att ha skickat ut sina missionärer och spridit sitt budskap till avlägsna delar av världen.

Evangelisering är också viktig inom Jehovas Vittnen för att förstärka gemenskapen och stärka individers tro. Genom att aktivt delta i spridningen av det goda budskapet känner medlemmarna en större samhörighet och känsla av uppfyllelse av deras tro.

Sammanfattningsvis spelar evangelisering en viktig roll inom Jehovas Vittnen genom att sprida deras budskap, uppfylla deras uppdrag och stärka gemenskapen. Det är en central del av deras trosutövning och deras strävan att uppnå det de ser som Guds vilja.

Kritik och kontroverser kring Jehovas Vittnen

Jehovas Vittnen är en religiös rörelse som har fått ta emot kritik och hamnat i kontroverser på grund av sina läror, sina handlingar och sin isolering från omvärlden. Nedan följer några exempel på de vanligaste kritikpunkterna.

Blodtransfusioner

En av de mest omtalade kontroverserna kring Jehovas Vittnen är deras ståndpunkt angående blodtransfusioner. Enligt deras lära är det förbjudet att ta emot blodtransfusioner och medlemmar uppmanas att avstå från sådana behandlingar, även om det kan leda till allvarliga konsekvenser eller till och med döden. Denna ståndpunkt har kritiserats av läkare och forskare som anser att det är oskäligt att förbjuda något som kan rädda liv.

Shunning

En annan kontroversiell praxis inom Jehovas Vittnen är “shunning” (uteslutning). Om en medlem bryter mot gruppens regler eller lämnar samfundet kan de bli uteslutna och medlemmarna uppmanas att undvika all kontakt med den uteslutna personen, även om det är en nära släkting. Denna praxis har kritiserats för att vara destruktiv och för att förstöra familjer och sociala relationer.

Sekretess och rapportering av övergrepp

Det har även framkommit kritik angående Jehovas Vittnens hantering av rapportering av sexuella övergrepp inom samfundet. Jehovas Vittnen har en egen intern process för att hantera sådana rapporter och det har uttryckts oro över att de inte alltid rapporterar övergreppen till myndigheterna. Detta har lett till anklagelser om att samfundet skyddar förövarna och misslyckas med att ge rättvisa till offren.

Samvetsfrihet

Kritik har även framförts angående begränsningen av samvetsfriheten inom Jehovas Vittnen. Medlemmar förväntas följa rörelsens läror och regler strikt och de som ifrågasätter eller uttrycker dissent riskerar att bli utsatta för uteslutning eller social isolering. Detta har lett till anklagelser om att samfundet är kontrollerande och inte tillåter individuell tankefrihet.

Övriga kontroverser

Utöver ovan nämnda punkter finns det även andra kontroverser och kritik som riktas mot Jehovas Vittnen. Bland annat har det framförts kritik mot deras bibeltolkning, deras vägran att delta i militärtjänst, deras ståndpunkt angående homosexuella och deras praxis att aktivt vittna om sin tro genom dörrknackning och spridning av litteratur.

Det är viktigt att notera att ovanstående kritikpunkter och kontroverser inte nödvändigtvis representerar åsikterna hos alla personer eller organisationer och att det finns olika synpunkter och upplevelser av Jehovas Vittnen. Det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning om dessa frågor.

FAQ:

Vad är Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen är en religiös rörelse som grundades i USA på 1800-talet. De betraktar sig själva som kristna och följer en specifik tolkning av bibeln.

Vilka är grundläggande trossatser för Jehovas vittnen?

Grundläggande trossatser för Jehovas vittnen inkluderar tro på Jehova som den enda sanna Guden, tro på Jesus som Guds son och frälsare, och tro på att bibeln är Guds ord och den enda auktoriteten.

Vad innebär det att vara ett Jehovas vittne?

Att vara ett Jehovas vittne innebär att man följer deras läror och regler, deltar i deras religiösa sammankomster och missionerar för att sprida sin tro.

Hur skiljer sig Jehovas vittnen från andra kristna religioner?

Jehovas vittnen skiljer sig från andra kristna religioner genom sin tolkning av bibeln och deras specifika läror och regler. De tror till exempel inte på treenigheten och ser på firandet av jul och födelsedagar som icke-bibliska traditioner.

Vad innebär det att missionera som ett Jehovas vittne?

Att missionera som ett Jehovas vittne innebär att man aktivt sprider sin tro genom dörrknackning, delning av religiös litteratur och engagemang i bibelstudier med icke-troende.

Vad innebär det att vara en aktiv medlem av Jehovas vittnen?

Att vara en aktiv medlem av Jehovas vittnen innebär att man regelbundet deltar i religiösa sammankomster som möten och gudstjänster, följer deras moraliska regler och lever enligt deras tolkning av bibeln.

Hur ser Jehovas vittnen på medicinsk behandling?

Jehovas vittnen har specifika åsikter om medicinsk behandling och vissa typer av medicinska ingrepp, såsom blodtransfusioner, anses vara emot deras religiösa övertygelser. De föredrar istället alternativa behandlingar som inte involverar blodtransfusioner.